Vytvorené: pred 6 mesiacmi

Čo bude dôležité v integrovanom vzdelávaní rómskych detí a mládeže

Čo bude dôležité v integrovanom vzdelávaní rómskych detí a mládeže
V predošlých dňoch bola verejnosti predstavená nová koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže, vychádzajúca z Národného programu výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15-20 rokov. Čo je jej obsahom?

Národný program výchovy a vzdelávania počíta s uskutočnením takých zmien vo vzdelávacom systéme, aby sa umožnil prístup k vyššiemu vzdelaniu aj deťom zo sociálne menej podnetného prostredia; s osobitným zreteľom na rómske obyvateľstvo.

Čo bude v tejto koncepcii dôležité pre základné školy a pre výchovné poradenstvo?

Základné školy

 • zachovať a podporovať: a) existenciu nultých ročníkov základných škôl pre 6 –ročné deti nedosahujúce školskú zrelosť, b) profesiu asistenta učiteľa ako pedagogického zamestnanca,

 • u žiakov zo znevýhodneného prostredia, ktoré majú opakované problémy v učení (v predchádzaní opakovania ročníkov) realizovať podporné vyučovanie,

 • vytvoriť systém vyrovnávania individuálnych rozdielov žiakov základnej školy (z dôvodu nízkej ekonomickej, sociálnej úrovne a kultúrnej odlišnosti), zamerať sa na praktické zručnosti (v prípade potreby poskytnúť žiakom ZŠ alternatívne učebné osnovy, predovšetkým na prvom stupni ZŠ) a znížiť počet žiakov v triede za účelom individualizácie prístupu k nim,

 • legislatívne riešiť problematiku školskej dochádzky mladistvých matiek,

 • v spolupráci s asistentom učiteľa, sociálno-terénnym pracovníkom a odborným pracovníkom pre školstvo na obecných úradoch, s cirkevnými inštitúciami a diecéznymi spoločenstvami, ako aj ďalšími mimovládnymi organizáciami pomáhať odstraňovať príčiny neplnenia povinnej školskej dochádzky,

 • zaviesť vyučovanie rómskeho jazyka podľa požiadaviek zákonných zástupcov žiaka a potrieb (ako materinský jazyk, podporný jazyk) ako: a) nepovinný predmet, b) povinne voliteľný predmet (napr. ako ďalší cudzí jazyk), c) v rámci mimoškolskej práce,

 • realizovať celodenný výchovný systém,

 • využiť vzdelávacie poukazy na podporu mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti v súlade so zákonom 597/2003 o financovaní škôl a školských zariadení ,

 • podporovať vzdelávacie aktivity zamerané na prípravu na stredoškolské štúdium

 • inováciou obsahu Smernice MŠ č. 7496/1985-20 vytvoriť podmienky na otvorenie kurzu na získanie úplného základného vzdelania aj za podmienok, ak sa prihlási menej ako 12 žiakov,

 • legislatívne riešiť problematiku migrujúcich rodín v súvislosti s plnením povinnej školskej dochádzky,

 • v rámci udržateľnosti programu Phare 2000 monitorovať využite metodických materiálov pre nulté ročníky,

 • zabezpečovať alternatívne metodické príručky, učebné pomôcky, knižky a pod. na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Výchovné poradenstvo

Systém výchovného poradenstva: pedagogicko – psychologická poradňa, špeciálno – pedagogická poradňa, detské integračné centrum, výchovný poradca, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg

 • pri diagnostikovaní akceptovať špecifiká časti rómskej populácie detí z výchovne a sociálne znevýhodneného podnetného prostredia,

 • odporúčania navrhovať na základe výsledkov vyšetrenia, dôkladného poznania úrovne rodinného prostredia dieťaťa a možnosti školy, ktorú navštevuje alebo má navštevovať,

 • v poradni vytvárať také personálne zázemie, aby psychológ i špeciálny pedagóg mohli byť v úzkom kontakte so školou, a tak aspoň čiastočne saturovať absenciu školského psychológa,

 • mimoriadnu pozornosť venovať deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaradeným do alternatívnych foriem edukácie (napr. nulté ročníky),

 • priebežne poskytovať odborné služby rodičom, učiteľom a ostatným, ktorí sa podieľajú na výchove týchto detí,

 • participovať na metodickom vedení učiteľov, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v úzkej spolupráci s výchovným poradcom a vedením školy,

 • podieľať sa odbornými aktivitami na úspešnom prechode žiakov z prvého na druhý stupeň ZŠ, zo ZŠ na strednú školu a zvlášť zdôrazňovať dôležitosť komunikácie medzi pedagógmi prvého a druhého stupňa ZŠ a pedagógmi a rodičmi žiakov,

 • z aspektu profesionálnej orientácie prehĺbiť spoluprácu so sociálnym odborom za účelom posilnenia motivácie týchto žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu,

 • podporovať úlohu výchovného poradcu v základných školách, špeciálnych základných školách, stredných školách a prijať štatút výchovného poradcu,

 • zabezpečiť pôsobenie školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga v podmienkach škôl, najmä škôl so zvýšeným počtom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

 • podieľať sa na zefektívňovaní a humanizácii edukácie rómskych žiakov z málo podnetného prostredia so zámerom obmedzovať ich školské zlyhávanie a prevencie sociálno – patologických javov

 • za týmto účelom úzko spolupracovať so štátnou správou a samosprávou.

Celý materiál nájdete tu.