Vytvorené: pred mesiacom

15-krát "ŽE" pri vzdelávaní dieťaťa s mentálnym postihnutím

15-krát "ŽE" pri vzdelávaní dieťaťa s mentálnym postihnutím

Ilustračný obrázok z Pixabay, licencia

Vzdelávanie dieťaťa s mentálnym postihnutím v bežnej základnej škole je pre školu obvykle organizačne náročný, ale nie nerealizovateľný proces. Nesmieme však zabudnúť na to, ŽE:

 • ŽE  dieťa s mentálnym postihnutím môže pred nástupom do prvého ročníka školy chodiť do prípravného ročníka -  ak je taký zriadený v jeho okolí. Návštevou prípravného ročníka už začína plniť povinnú školskú dochádzku.

 • ŽE dieťa potrebuje mať upravený obsah vzdelávania tak, aby ho mohlo zvládnuť, aby toho bolo schopné, aby to nebolo „nad jeho sily“. Teda bude sa potrebovať učiť taký istý obsah a rozsah učiva, ako by sa učilo v špeciálnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím (podľa stupňa jeho mentálneho postihnutia). Rovnaký obsah a rozsah vzdelávania ako žiaci bežnej ZŠ nezvládne. Preto sa pri vytvorení jeho individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu bude vychádzať z programu pre žiakov s mentálnym postihnutím príslušného stupňa (variant A, B alebo C).  

 • ŽE pracovné vyučovanie má byť pre neho hlavným, najdôležitejším vyučovacím predmetom, pretože toto dieťa sa v budúcnosti bude živiť rukami, nie hlavou. Preto musí získať čo najlepšie pracovné zručnosti a návyky, aby ich potom mohlo v budúcom živote čo najviac využiť. Tejto skutočnosti by malo zodpovedať aj materiálno-technické a priestorové vybavenie školy.

 • ŽE pracovné vyučovanie má pre toto  dieťa aj rehabilitačný význam a vo vyšších ročníkoch je pre neho zároveň predprofesionálnou prípravou na jeho budúce povolanie.

 • ŽE pracovné vyučovanie má mať pri jeho vzdelávaní rovnakú alebo aj vyššiu váhu, ako slovenský jazyk či matematika.

 • ŽE u tohto žiaka je nevyhnutné rozvíjať okrem pracovných návykov aj komunikačné kompetencie, aby sa vedel v budúcom živote primerane dorozumieť v sociálnych a interpersonálnych situáciách, aby sa naučil existovať v skupine, v kolektíve, aby vedel na seba prebrať primeranú zodpovednosť.

 • ŽE žiak s mentálnym postihnutím bude klasifikovaný a hodnotený podľa iných metodických pokynov, ako ostatní žiaci v bežnej triede – a to podľa pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s mentálnym postihnutím. Môže mať aj slovné hodnotenie.

 • ŽE jeho rámcový učebný plán môže byť rovnaký, ako ostatných spolužiakov, len s iným obsahom (ten musí zodpovedať vzdelávaciemu programu pre žiakov s mentálnym postihnutím, z neho vychádzať).

 • ŽE výchovné predmety (hudobná, výtvarná, etická, telesná a športová) môže mať s rovnakým obsahom, ako ostatní žiaci triedy a tiež môže mať aj anglický jazyk (jeho základy a pre neho zvládnuteľnou formou).  

 • ŽE ak je klasifikovaný, dostáva rovnaké vysvedčenie, ako ostatní žiaci triedy, ale v doložke vysvedčenia má uvedené, podľa akého variantu bol vzdelávaný (A,B,C).

 • ŽE ukončením posledného ročníka ZŠ žiak s mentálnym postihnutím nadobudne primárne vzdelanie – teda ako keby ukončil prvý stupeň ZŠ. Nenadobudne nižšie sekundárne vzdelanie (druhý stupeň ZŠ) a preto nebude môcť pokračovať vo vzdelávaní v bežnej strednej škole. Pre prijatie do bežnej strednej školy je povinným predpokladom prijatia už nadobudnuté nižšie sekundárne vzdelanie, ktoré on nebude mať.

 • ŽE po ukončení posledného ročníka ZŠ môže pokračovať vo svojej ďalšej profesionálnej príprave vzdelávaním v odborných učilištiach alebo v praktickej škole určených pre žiakov s mentálnym postihnutím (v závislosti od hĺbky svojho mentálneho postihnutia a svojich schopností).

 • ŽE ak sa nebude vedieť rozhodnúť pre svoju budúcu profesiu, môže pokračovať najprv v prípravnom ročníku špeciálneho učilišťa, počas ktorého sa vyprofiluje na určitý vhodný učebný odbor.

 • ŽE po ukončení špeciálneho odborného učilišťa získa po záverečnej skúške výučný list a bude môcť vykonávať nenáročné pracovné činnosti. Uplatní sa v ďalšom bežnom živote na pozíciách pomocných kvalifikovaných pracovných síl (budú z nich skvelí pomocní stavební robotníci, pomocní stolári, pomocné kuchárky.....).

 • ŽE praktická škola žiaka pripraví na jednoduché pracovné činnosti, na život v rodine, naučí ho prácam v domácnosti, sebaobsluhe tak, aby mohol jednoduché pracovné činnosti vykonávať v budúcnosti zväčša pod dohľadom inej osoby (napríklad aj v chránených dielňach). Končí sa vysvedčením o jej absolvovaní (nie výučným listom).