Vytvorené: pred 2 týždňami
Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi

Hlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie kultúrnych hodnôt na základe vlastnej tvorby spojenej s reflexiou. Muzikofiletika prispieva k sebapoznávaniu, pochopeniu a zvládaniu vzťahov medzi jedincom a sociálnym alebo prírodným prostredím a kultúrou.

Tento prístup je využívaný predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania. Realizácia je bez terapeutického a diagnostického zámeru. Súčasťou muzikofiletického procesu je reflexia zážitku. Vychádza zo základu muzikoterapie a je na rozmedzí hudby a terapie.

 

Ciele workshopu

  • Ukázať účastníkom ako využiť hudbu pri práci s deťmi.
  • Dať im možnosť vyskúšať si každú aktivitu.
  • Vytvoriť priestor na vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe ako aj poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

 

Obsah workshopu

Obsahom workshopu bude využívanie muzikofiletických akčných techník a metód, ktoré lektorka nadobudla na viacerých kurzoch a osvojila si ich počas svojej 14 ročnej pedagogickej praxe. Počas aktivít sa bude používať hra na telo, pohyb, spev, relaxácia, Orffov inštrumentár a rôzne iné kreatívne spôsoby pri práci s hudbou. Účastníci si budú mať možnosť vyskúšať nielen aktívnu, ale aj receptívnu formu práce s hudbou. V závere bude priestor na diskusiu ako aj k nahliadnutiu do výberu prezenčných kníh k problematike.

Pre koho

Workshop je pre všetky pomáhajúce profesie pracujúce s deťmi.

Lektorka

Mgr. Monika Adamčíková, DiS.art.

25 august 2020
Žilina, SK
EUR 45

Linky:

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi

O nás Tipy Podmienky