Vytvorené: pred 4 mesiacmi
Víkendové školenie pre asistentov pedagóga

Dvojdňové víkendové vzdelávanie určené asistentom pedagóga - asistent pedagóga v triede so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


Obsah

  • legislatívné východiská integrácie žiakov so ŠVVP
  • zážitkové uchopenie diagnóz vývinových porúch učenia vytvárajúcich ŠVVP
  • zážitkové uchopenie diagnózy ADHD a z nej plynúce špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov v integrácii
  • zážitkové uchopenie diagnóz pervazívne vývinové poruchy a z nich plynúce špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
  • zážitkové uchopenie intelektového nadania a z neho vyplývajúce špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov v integrácii 
  • zážitkové uchopenie porúch správania a problémového správania u detí a z nich plynúce špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 
  • zážitkové uchopenie mentálneho postihnutia a z neho plynúce špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 
  • praktické nadobudnutie zručností ako pôsobiť v pozícií asistenta pedagóga v rámci jednotlivých diagnóz
  • špeciálno-pedagogické metódy a spôsob práce so žiakmi so ŠVVP, ktoré sú realizovateľné asistentom pedagóga
  • praktický návod ako efektívne môže pôsobiť asistent pedagóga na bežnej základnej škole


Lektor

Svetlana Síthová špeciálna pedagogička


Organizačné info

V cene je zahrnutý účastnícky poplatok, lektorné a materiál k vzdelávaniu.

V cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava.

18 apríl -
19 apríl 2020
Partizánske, SK
EUR 80

Linky:

Víkendové školenie pre asistentov pedagóga

O nás Tipy Podmienky