Vytvorené: pred 2 týždňami
Slovné hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Tematické zameranie 

Situácia v školách, v ktorých prebiehajú integračné procesy žiakov so ŠVVP je rôzna. Jednou z tém častých diskusií je forma hodnotenia integrovaných žiakov. Názory pedagogických zamestnancov i rodičov sa často rozchádzajú. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa integrovaných žiakov prinášajú aj problémy v zosúladení ich hodnotenia. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl. Pedagogickí zamestnanci majú len minimálnu metodickú podporu k hodnoteniu žiakov so ŠVVP, a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti slovného hodnotenia, ako aj praktické príklady už použitého slovného hodnotenia.


Zámerom webinára je poskytnúť pedagogickým zamestnancom metodickú podporu na realizáciu slovného hodnotenia žiakov so ŠVVP a prezentovať praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo ich špeciálnu výchovno-vzdelávaciu potrebu.


Cieľ vzdelávacieho podujatia

Cieľom webinára je predstaviť možnosti hodnotenia žiakov so ŠVVP, prezentovať návody na slovné hodnotenie a slovné komentáre k hodnoteniu žiakov so ŠVVP v bežnej škole, ako aj možnosti hodnotenia žiakov v špeciálnych základných školách.


Komu je určený

Webinár je určený pre učiteľov druhého stupňa základnej školy, učiteľov strednej školy, pedagogických asistentov a majstrov odbornej výchovy

  • majster odbornej výchovy
  • pedagogický asistent
  • školský špeciálny pedagóg
  • učiteľ
  • vychovávateľ


Lektor 

PaedDr. Jana Verešová, PhD.


Organizátor

MPC Bratislava


Trvanie

1 hodina (13.00 14.00 hod.)


Iné info

Prihlásenie a webinár po registrácii na stránke MPC Bratislava

O nás Tipy Podmienky