Vytvorené: pred 7 mesiacmi
House-Tree-Person test
House–Tree–Person (H-T-P, Dom - Strom - Osoba) test je jednou z najčastejšie používaných a široko rozšírených kresbových projektívnych metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. 
Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. 

  • Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné vzťahy klienta, jeho miesto a vzťah k svetu. 
  • Kresba stromu je zameraná na osobnosť klienta, vzťah k sebe a k životu, na osobný rast, vývoj a vitalitu. 
  • Kresba osoby prináša asociácie týkajúce sa vzťahovej osoby a interpersonálnych vzťahov jedinca. 

Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu či kresby postavy. H-T-P test sa naviac od týchto metód líši vo výbere a tiež interpretácii hodnotených znakov. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých.
 
Zameranie
Získanie základných informácií ohľadom administrácie a interpretácie testu H-T-P. 
Všeobecné aj špecifické charakteristiky kresby domu, kresby stromu aj kresby osoby. 
Seminár je obohatený veľkým množstvom praktických ukážok a kazuistík. 

Cieľová skupina
Pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov...
 
7 november 2019
Martin, SK
EUR 75

Linky:

House-Tree-Person test

O nás Tipy Podmienky