Vytvorené: pred 5 mesiacmi
Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie
V arteterapii sa využívajú rôzne výtvarné médiá ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú pre nás skryté, nezrozumiteľné, pôsobia stresujúco alebo vyčerpávajúco.
Pre tých, čo nevedia priamo vyjadriť svoje pocity, nevedia ich opísať, pomenovať a preto majú ťažkosti ich spracovať môže byť vyjadrenie pomocou kresby oslobodzujúce a uvoľňujúce.

V rámci kurzu budú zážitkovou formou predstavené rôzne arteterapeutické aktivity zamerané na porozumenie základným emóciám – ako ich vnímame, prežívame, vyjadrujeme…

Obsah
Teoretická časť
 • Vymedzenie arteterapie (arteterapia, artefiletika, arte psychoterapia)
 • Formy arteterapie (individuálna, párová, skupinová; produktívna, receptívna; spontánna, tematická tvorba)
 • Možnosti využitia arteterapie v emocionálnej oblasti

Zážitková časť
 • Výtvarné spracovanie rôznych emócií
 • Emócie vo farbách a tvaroch

Aktivity začínajú zadaním témy a po dostatočnom čase na tvorivý proces nasleduje reflexia k vytvoreným dielam. Výsledné diela nehodnotíme z estetického hľadiska, ale dôležité je ako tvoríme, čo pri tom prežívame a ako sa to dotýka nášho života.

Účastníci získavajú
 • lepšie porozumenie vlastným emóciám cez zážitok na sebe – a tým aj porozumenie pre klientov a klientky
 • skúsenosť s arteterapeutickými technikami a arteterapeutickým procesom v skupine, ktoré budete môcť využiť vo svojej praxi
 • osvedčenie o účasti

Cieľová skupina
Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre svoju prácu alebo osobnostný rast.
Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Organizačné info
 • Miesto konania - Štefánikova 34, Žilina
 • Termín -  7.3.2020
 • Čas -  9.00 -  18.00 hod.
 • Cena: 55 € (v prípade prihlásenia a úhrady poplatku do 21.2.2020). Úhrada neskôr– 70 €
 • Maximálny počet účastníkov: 12

Lektor
Mgr. Katarína Mihinová – poradenská psychologička.
Venuje sa arteterapii, organizuje odborné kurzy pre pomáhajúce profesie a spravuje stránky www.i-psychologia.sk. Z oblasti arteterapie absolvovala Systematické kurzy arteterapie u p. Novákovej a v spoločnosti Artter, arteteterapeutické semináre u Beate Albrich, Evy Fárkovej, Marie Lhotovej, Milana Kyzoura a Ladislava Holuba, Jiřího Kokrdu, Miroslava Huptycha, Alexandry Dzurekovej, manželov Koptových, Eileen McGann a Foundation in Art Therapy Course organizovaný Britskou arteterapeutickou asociáciou v Londýne. Má ukončený výcvik v Symbol terapii, absolvovala semináre KIP a aktuálne sa vzdeláva v Dlhodobom muzikoterapeutickom kurze pod vedením Mateja Lipského. Arteterapii sa venuje v rámci združenia Artea (www.arte-terapia.sk) – spoluorganizuje medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu a iné odborné podujatia, lektorsky vedie vzdelávacie akcie, workshopy, sebaskúsenostné skupiny rôzneho zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov, zdroje z detstva). V rámci arteterapeutických projektov spolupracovala s Mestskou knižnicou Bratislava a Galériou mesta Bratislava

Akreditácia
Kredity  Slovenskej komory psychológov sú v procese akreditácie.

7 marec 2020
Žilina, SK
EUR 55

Linky:

Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie

O nás Tipy Podmienky