Vytvorené: pred 6 mesiacmi
Články
September začínajúceho školského "špeckára"
Toho, čo musí urobiť alebo čo sa očakáva od školského špeciálneho pedagóga je veľa. Začínajúci často nevie odkiaľ začať.
Zmapuj si, čo tvoja škola od teba očakáva a čo od teba potrebuje 
 • „zdiagnostikuj“ si svoju školu – ako na tom v oblasti integrácie/inklúzie aktuálne je, čo všetko už urobila, čo dosiahla, čo už realizovala, čo všetko už má za sebou 
 • zmapuj a pomenuj silné stránky tvojej školy v integrácii, čo je v škole na dobrej úrovni, čo dobre funguje
 • pozri sa aj na jej rezervy, slabiny, slabšie miesta, nedostatky 
 • zachyť počiatočný stav – kde sa tvoja škola v tomto procese nachádza a identifikuj, aké zmeny chce v nasledujúcom období (školskom roku) urobiť, čo chce dosiahnuť, kam sa chce pohnúť, čo chce zmeniť 
 • urob si „integračný“ či „inkluzívny“ profil svojej školy 
 • zisti, aké je povedomie pedagógov a vedenia o integrácii/inklúzii 
 • zmapuj si, čo od teba očakáva vedenie, čo učitelia, čo rodičia 
 • potom identifikuj priority, pomenuj kroky,  urob ich poradie  - všetko toto môže byť následne použité ako podklad pre plánovanie postupov školy, pri tvorbe koncepcií a stratégií školy, ale aj pri tvorbe školského vzdelávacieho programu 
 • v mnohých západných krajinách v zahraničí pre tieto účely využívajú tzv.  Index inklúzie školy (pomenované indikátory a bodové ohodnotenie) a majú vypracovanú k vypočítaniu indexu inklúzie školy aj príručku, tá však aktuálne ešte nie je v slovenskom jazyku, len v angličtine (info napríklad aj tu)

Vytvor si koncepciu poskytovania služieb v škole 
 • ujasni si a pomenuj kompetencie
 • nastav  pravidlá tvojho fungovania v škole vrátane pravidiel fungovania a koordinácie celého podporného tímu, ktorý už škola má
 • urči priority 
 • vytvor pravidlá komunikácie a prenosu informácií (v rámci odborného tímu, s pedagógmi školy, s rodičmi....)
 • pomenuj pravidlá realizácie intervencií, reedukácií, terapií, depistáží, preventívnych aktivít, krízových intervencií

Spracuj si plán svojej práce na pozícii školského špec.pedagóga na daný školský rok
 •  pomenuj v ňom obsah a rozsah činností, rozsah poskytovaných služieb ktoré môžeš a vieš poskytnúť alebo zabezpečiť  
 • stanov harmonogram práce  v období počas nasledujúceho školského roka
 • plán tvojej práce predlož vedeniu školy na diskusiu a následné schválenie

Vytvor pravidlá komunikácie a prenosu informácií v škole 
 • dohodni si, aká bude tvoja komunikácia s vedením, s učiteľmi, s rodičmi, so žiakmi 
 • aké budú pravidlá prenosu informácií – napr. oboznamovanie učiteľov s diagnózami ich žiakov, informovanie pedagogického zboru o jednotlivých žiakoch, mlčanlivosť, ochrana citlivých údajov a pod. 

Vytvor informačný systém pre pedagógov a rodičov 
 • web – stránky školy a aký bude tvoj podiel na stránkach, ako ich môžeš využiť na informovanie 
 • letáky, metodické materiály, info-nástenky, informačné kútiky, 
 • dohodni si osobnú prezentáciu na pedagogických radách, na metodických dňoch, na predmetových komisiách, na rodičovských združeniach, na Dňoch otvorených dverí alebo na iných aktivitách, poriadaných školou
 • zisti možnosti budovania špeciálno-pedagogickej knižnice s pomenovaním možností prístupu ostatných pedagógov k odbornej literatúre  

Vytvor systém dokumentácie - ak ho škola ešte nemá 
 • aké bude zabezpečenie uchovávania správ, ostatnej dokumentácie a ostatných informácií o žiakoch v zmysle ochrany citlivých údajov 
 • zabezpeč pomenovanie systému obehu dokumentácie a možností nahliadania zo strany ostatných pedagógov 

Vytvor si bezpečné a príjemné pracovisko
 • pousiluj sa o primerané materiálno-technické zabezpečenie so zaistením potrebného materiálno-technického vybavenia v spolupráci s vedením školy (pracovňa pre individuálnu aj skupinovú prácu so žiakmi, bezpečné miesto na chránenú komunikáciu s rodičmi, s pedagógmi, so žiakmi, potrebné pomôcky na reedukácie, terapie, stimulácie, intervencie, kompenzačné pomôcky pre žiakov, súbory pracovných listov, PC programy 

Naštuduj dôkladne dokumentáciu ku každému žiakovi 
 • správy z vyšetrení žiakov, pedagogickej diagnostiky 
 • urob rozhovory s učiteľmi jednotlivých žiakov
 • vykonaj dôkladné posúdenie vzdelávacích potrieb jednotlivých žiakov na základe odporúčaní poradenských zariadení či iných odborníkov aj na základe informácií od vyučujúcich
 • dôkladne poznaj zdravotný a psychický stav každého tebe zvereného žiaka, naštuduj jeho školskú (ale aj osobnú, zdravotnú a rodinnú) anamnézu 

Spoznaj zverených žiakov 
 • osobne spoznaj jednotlivých žiakov s ktorými budeš pracovať, zoznámenie sa s rodičmi, osobné rozhovory,  ujasnenie si očakávaní, možností, podmienok
 • spracuj  kontrakt s rodičmi, so žiakom samotným ak sa dá (ako budeš postupovať, čo a kedy budeš robiť, žiakov osobný podiel, podiel rodičov), vrátane spracovania informovaného súhlasu rodičov k práci s ich dieťaťom 

Vytvor a spracuj  osobné portfóliá zverených žiakov , „profily“ žiakov
 • ber ohľad na identifikáciu a pomenovane najmä ich  silných stránok, na ktorých sa dá (a musí) stavať
 • v tomto portfóliu či profile zhrň všetko, čo by mali ostatní pedagógovia o dieťati čo najskôr vedieť
 • často sú tieto silné stránky dieťaťa pomenované (mali by byť) v správe z poradenských zariadení, je však dobré pomenovať aj to, čo je pre dieťa dôležité z pohľadu samotného dieťaťa a aj jeho rodiny, aké sú jeho (ich) priority

Pozitívne predstav dieťa/žiaka 
 • často v istej – únavovej - fáze učitelia (a mnoho krát aj rodičia) vidia na žiakovi už iba negatívne alebo len jeho slabé stránky, ak nepriaznivá situácia trvá dlhodobo, nie sú schopní vidieť silné stránky dieťaťa, na ktorých by sa dalo budovať jeho ďalšie vzdelávanie
 • pomenuj ciele a jednotlivé kroky, ktorými by sa dalo zabezpečiť plnenie týchto cieľov 

Spracuj konkrétne návody
 • ako je možné dieťa v škole aj doma čo najlepšie a najefektívnejšie podporiť 
 • pomenuj to, čo pomáha a čo nie, čo je možné využiť a čomu sa radšej vyhnúť
 • informácie by mali zahŕňať všetko to, čo by mali učitelia (aj rodičia) vedieť,  aj to čo by mali a čo by nemali robiť
 • postupy „nakrokuj“, pomenuj jednotlivé čiastkové a čo najkonkrétnejšie kroky, nastav ich postupnosť,  vypracuj individuálny plán podpory 

O nás Tipy Podmienky