Vytvorené: pred 11 mesiacmi

Končí integrácia - prichádzajú podporné opatrenia

Končí integrácia - prichádzajú podporné opatrenia

https://pixabay.com/sk/illustrations/skupina-osoba-za%C4%8Dlenenie-418449/

Novelou školského zákona sa ruší integrácia a mení sa obsah pojmu "špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby".

Od 1.9.2023 už nebude v zákone existovať pojem "školská integrácia". Končí sa tak jedna éra začleňovania žiakov so špeciálnymi potrebami do bežných škôl a začína sa celkom iná, nová éra. O tom, ako to bude od septembra v našich školách s bývalou "integráciou" vyzerať budeme ešte pravdepodobne veľa počuť. Mnoho nám povedia ešte vykonávacie vyhlášky k zákonu, rôzne metodické pokyny, usmernenia, ktoré sa na nás pravdepodobne následne zosypú.

Čo je však dôležité si uvedomiť už dnes je to, že sa mení najmä obsah chápania ŠVVP - špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

Čo boli doposiaľ ŠVVP

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby mohli byť doposiaľ po diagnostike v poradniach určené len u detí, ktoré boli:

 1. so zdravotným znevýhodnením

  • tj. žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím),

  • žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia), žiak s poruchou správania, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu

 2. s intelektovým nadaním

 3. zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia

Čo budú ŠVVP po novom

Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou bude požiadavka určená diagnostikou v zariadeniach poradenstva a prevencie na poskytnutie podporného opatrenia vo výchove a vzdelávaní samozrejme trom vyššie uvedeným skupinám, ale okrem nich ešte aj veľkej 4.skupine, a to:

 • dieťaťu alebo žiakovi, ktorého zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motivácia, emocionalita, tvorivosť alebo zručnosti vyžadujú poskytnutie podporného opatrenia

Podporné opatrenia tak bude môcť dostať napríklad aj:

 • žiak s výrazne zníženým intelektom (ešte nie v pásme mentálnej retardácie, ale napr. v tzv.hraničnom pásme)

 • žiak, ktorého vysoká miera kreativity vyžaduje poskytnutie podporného opatrenia

 • dieťa alebo žiak, ktorého emocionalita vyžaduje poskytnutie podporného opatrenia - depresívny, úzkostný, v emočne ťažkej životnej situácii, prechádzajúci traumou, závislosťou... aj dieťa/žiak v akejkoľvek dočasnej núdzi

Dieťa alebo žiak získa status ŠVVP iba na základe diagnostiky v zariadeniach poradenstva a prevencie.