Vytvorené: pred 3 mesiacmi

10 tipov čo robiť a čo nie pri žiakovi s epilepsiou v škole

Učiteľ epileptického žiaka potrebuje od školského špeciálneho pedagóga často usmernenia a odporúčania, ako so žiakom pracovať.
Obyčajne to vyplýva  zo skutočnosti, že žiak s EPI (najmä s malými záchvatmi – petit mal, ktoré nie sú na prvý pohľad zjavné) sa môže učiteľovi javiť ako žiak s poruchami správania, nevychovaný, vyrušujúci, provokujúci a má tendenciu k nemu takto aj pristupovať. 

Čo poradiť učiteľovi:
  1. Netrestať za neštandardné správanie, ak je dôsledkom epilepsie. Nezabúdať že žiak s EPI pravdepodobne dlhodobo užíva lieky, ktoré môžu mať dopad na jeho pozornosť, pamäť, náladu, správanie. 
  2. Nedávať poznámky za každú chvíľkovú nepozornosť. Uvedomiť si, že malý  EPI-záchvat nemusí byť na prvý pohľad veľmi viditeľný – žiak môže vyzerať len že je niekoľko sekúnd „mimo“, nemo hľadí pred seba, že učiteľa nevníma, že  sa „zasníval“, že nedáva pozor, nevie odpovedať, keď ho učiteľ vyvolá, alebo môže vyzerať ako náhle vyplašené.
  3. Dať druhú šancu, byť trpezlivý. Mať na pamäti, že epilepsia postihuje centrálu – mozog – a môže narúšať proces učenia sa, vštepovania vedomostí do pamäte,  ich uchovanie aj vybavovanie. To čo žiak včera bezpečne vedel, dnes si pamätať nemusí, alebo naučené len s ťažkosťami dostáva z dlhodobej pamäte.
  4. Nekarhať za roztržitosť.  Brať do úvahy, že aj malý EPI-záchvat môže spôsobiť bezdôvodné odbiehanie od témy, nesúvislosť myslenia či napríklad zabúdanie pomôcok. 
  5. Zbytočne nestresovať. Vedieť, že epilepsia môže meniť schopnosť reagovania žiaka na zvýšený stres  - tým môže byť aj skúšanie, nečakaná alebo aj očakávaná písomka, ale aj zdanlivo malý konflikt s kamarátom  - čo následne bude mať negatívny vplyv na jeho školské výkony.  
  6. S toleranciou hodnotiť kvalitu písma. Náš mozog riadi aj naše písmo a preto sa zvláštnosti môžu prejaviť aj v písomnom prejave žiaka – písmo môže byť zníženej úhľadnosti, písmená rôznych veľkostí a sklonu, kostrbaté. Niekedy môže urobiť prudký škrt cez zošit ako následok krátkeho niekoľkosekundového výpadku  (absencie), alebo v okamihu záchvatu počas písania skomoliť náhle písané slová či vety. 
  7. Poskytnúť dostatok času. Tempo písania, čítania alebo celkové pracovné tempo môže byť pomalšie ako ostatných žiakov v triede. 
  8. Pomôcť mu so vzťahmi v triede. Epilepsia často prináša so sebou zvýšenú dráždivosť  a to má dosah na bezprostredné reakcie dieťaťa na podnety z okolia. Táto skutočnosť môže dráždiť ostatných spolužiakov, viesť ku konfliktom. Tieto prejavy sa môžu javiť ako poruchy správania. 
  9. Snažiť sa dôsledne rozlišovať. Niekedy je veľmi ťažké odlíšiť, či dieťa svoje správanie dokáže vedome kontrolovať a správa sa vedome neadekvátne, alebo jeho momentálne správanie vyplýva z jeho zdravotného stavu a nie je schopné ho v danej situácii korigovať.
  10. Nerobiť zbytočné  a neprimerané úľavy. Niektoré sprevádzajúce faktory môžu spôsobovať ťažkosti v učení aj v správaní žiaka. Je na učiteľovom pedagogickom majstrovstve, na jeho spolupráci s rodičmi a so školským špeciálnym pedagógom aby správne odlíšil, ktoré úľavy a úpravy sú pre žiaka nevyhnutné a aká miera podpory je pre neho potrebná tak, aby zbytočne nebola znižovaná latka náročnosti na žiaka, ale aj naopak, aby žiak mal možnosť na nastavenú latku dosiahnuť.