Vytvorené: pred 4 mesiacmi
Špecifiká zmyslového vnímania u detí s autizmom a stratégie jeho rozvoja
Zmyslové vnímanie a spracovanie podnetov je u takmer každého dieťaťa s autizmom, Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami pozmenené alebo narušené. Zmeny v zmyslovom vnímaní a spracovaní podnetov môžu vyústiť do rôznych problémov v škole, ale aj v bežnom živote alebo môže dochádzať k rôznym neštandardným reakciám a prejavom správania. 

Obsah 
  • odlišnosti vo vnímaní u detí s autizmom
  • špecifické metódy rozvíjania zmyslového vnímania
  • ako podporiť zmyslové vnímanie v bežnom prostredí, v bežných aktivitách 
  • štruktúrovanie
  • nastavenie prostredia vyhovujúceho senzorickým potrebám dieťaťa 
  • voľba techník na upokojenie ak došlo k vzniku problémovej situácie, k preťaženiu dieťaťa alebo ak dieťa reaguje bojazlivo

Pre koho je školenie určené
Jednodňový kurz je učený pedagógom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, ktorí vzdelávajú dieťa s autizmom alebo majú takéto dieťa začlenené v bežnej materskej alebo základnej škole. Rovnako je určený ostatným pracovníkom pomáhajúcich profesií, rodičom, prípadne iným záujemcom o danú problematiku. 
Maximálny počet účastníkov je 10, minimálny 8. 

Lektor
PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse
Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).

Akreditácia
Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – osvedčenie.
O nás Tipy Podmienky