Vytvorené: pred 3 týždňami

Scénotest a terapie/diagnostika hrou

Poslanie kurzu

Celkových 16 výcvikových hodín je rozdelených do dvoch dní po desiatich a šiestich hodinách, ktoré budú naplnené nielen základnými teoretickými a historickými faktami, ale predovšetkým konkrétnymi údajmi o aplikovateľnosti metódy Scénotest v širšom kontexte terapie a diagnostiky hrou, jej praktickými prínosmi pre psychodiagnostiku a psychoterapiu, ako aj tréningom základných zručností pre správu a interpretáciu metódy.


Základné teoretické a praktické oboznámenie sa so základmi a systémom diagnostiky a terapie hrou - u mimetických projektívnych metód (hlavne Scénotest od autorky Gerdhild von Staabs) aj v širšom kontexte hrových metód (pre diagnostiku a terapiu; detí, dospievajúcich aj dospelých).

Zoznámenie sa s teoretickými základmi a systémami diagnostiky a terapie hrou, s možnosťami praktického uplatnenia špecifických postupov, techník a metód a tiež využitie dostupných diagnostických metód hrovým spôsobom.


Kurz je zameraný prakticky

 • Ukážka individuálnej práce s metódou Scénotest.

 • Tréning správy a interpretácie pre každého účastníka/účastníčku.

 • Vybrané prípadové štúdie.

 • Diskusia, konfrontácia, komunikácia...


Okrem toho vám budú (prípadové štúdie) prezentované ukážky praktického uplatnenia týchto špecifických hrových metód a postupov.

Budete mať možnosť bližšie sa oboznámiť s konkrétnymi diagnostickými metódami, ktoré sú už dostupné na našom trhu (napr. Osobnostný poker, Projektívne interview atď.) alebo na zahraničnom trhu (napr. Welt-test, Erica-method, POKIT, MIM, FAST, MUG a pod.).


Súčasťou kurzu budú aj praktické cvičenia s vybranými metódami.

Téma tohto kurzu nespadá len do oblasti diagnostiky a terapie detí, ale koncept terapie hrou sa uplatňuje aj v oblasti diagnostiky a terapie dospievajúcich, dospelých, dvojíc či rodinných systémov.


Lektor

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.


Organizačné info

 • Kurz začína prvý deň o 9:00 a končí o 19:00 hodine;

 • druhý deň začína o 8:00 a končí o 13:30 hodine.

 • Prvý deň kurzu je k dispozícii hodinová prestávka na obed a polhodinová prestávka na večeru;

 • druhý deň kurzu je realizovaný len s krátkymi hygienickými prestávkami.

 • Miesto konania kurzu: Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Praha 3 - Vinohrady

 • Počet účastníkov všetkých akcií je limitovaný s ohľadom na ich kvalitu a náročnosť.

 • Absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o úspešnom absolvovaní.


15 apríl -
16 apríl 2024
Praha, CZ
CZK 7390

Linky:

Scénotest a terapie/diagnostika hrou