Vytvorené: pred rokom

Mozog a písanie diktátu

Mozog a písanie diktátu

Ilustračná fotografia, Pixaby, licencia

10 činností, ktoré musí zvládnuť mozog pri písaní diktátu. Stačí ak má mozog problém v jednej z týchto činností a dieťa nedokáže diktát dobre napísať napriek tomu, že sa veľmi snaží a chce.
Veď je to len - "napísať diktát", to nie je ťažké !!!!
Že nie? Pozrite, koľko činností musí náš mozog vykonať a čo všetko musí mozog riadiť, aby dieťa dokázalo taký diktát napísať.  Dokonca už aj v období, keď dieťa písať ešte nevie,  teda v predškolskom období, môžeme tieto funkcie u dieťaťa cielene rozvíjať a pripravovať ho tak na budúce školské výkony.

Čo teda musí mozog pri diktáte zvládnuť


1.    Počúvať pani učiteľku – táto schopnosť - základná (bazálna) funkcia mozgu - sa nazýva v reči špeciálnych pedagógov  sluchová pozornosť– auditívna diferenciácia figúry a pozadia.
To znamená : 
 • nenechať sa rozptýliť inými zvukmi, ktoré doliehajú k uchu (rušenie spolužiakov, tikanie hodín na stene...) 
 • z množstva súčasne pôsobiacich zvukov vyčleniť hlas pani učiteľky a na ten sa sústrediť 

Ako môžeme u dieťaťa rozvíjať túto funkciu
 • Čítame krátke rozprávky, na konci ktorých je otázka, týkajúca sa obsahu
 • Dieťa musí sústredene počúvať, aby na konci na otázku dokázalo odpovedať
 • Čítame krátke texty, v ktorých sa častejšie opakuje nejaké zvolené slovo (napr. „mačka“), vždy keď dieťa začuje toto určené slovo v texte, tleskne, alebo podskočí, zatočí sa a pod., jednoducho musí na dané slovo reagovať
 • Pomenovávame predmety z nadradeného pojmu (napr. ovocie), zamiešame však aj také slová, ktoré nepatria medzi ovocie. Dieťa vždy keď začuje názov, ktorý do nadradeného pojmu nepatrí, tleskne, alebo podskočí, zatočí sa 
 • Hráme sa hru „Na kukučku“ – dieťa háda so zatvorenými očami, koľko krát sme zakukali 

 
2.    Vetu, ktorú pani učiteľka vyslovila, krátko podržať vo svojej pamäti - sluchová, auditívna pamäť 

Ako môžeme u dieťaťa rozvíjať túto funkciu:
 • Učíme ako len často môžeme dieťa rôzne riekanky, krátke či dlhšie básničky 
 • Necháme dieťa zopakovať práve povedanú vetu alebo viac krátkych viet 

 
3.    Slovo rozdeliť na jednotlivé hlásky, poskladať slovo z hlások (sluchom rozlíšiť, z ktorých hlások sa dané slovo skladá)  - sluchová analýza a syntéza

Ako môžeme u dieťaťa rozvíjať túto funkciu
 • Hráme známu hru „Meno, mesto, zviera, vec“ – analyzujeme, akou hláskou sa slová začínajú, kto vymyslí viac slov začínajúcich na určenú hlásku 
 • Slovný futbal, slovný ping-pong – ja poviem slovo a ty vymyslíš ďalšie slovo, ktoré začíta takým písmenom,  akým sa predošlé slovo končilo (auto - oči - internet - tabuľa....)
 • Hráme sa na roboty – rozprávame sa slabikovaním (po-daj-mi-ru-ku). Dieťaťu to pôjde ľahšie ak k slabikovaniu pridáme aj pohyb (ako pri rozpočítavaní) 
 • Hráme sa na mimozemšťanov – rozprávame sa hláskovaním (p-o-d-a-j-m-i-r-u-k-u)
 • Hráme spolu Človeče tak, že na daný počet bodov na kocke vymyslíme slovo a hláskovaním potom toto slovo "vyskáčeme" na hernom poli


4.    Hlásky, ktoré mozog izoloval, musí odlíšiť od podobne znejúcich hlások, odlíšiť tiež napríklad dlhé od krátkych - sluchové rozlišovanie (auditívna diferenciácia)

Ako môžeme u dieťaťa rozvíjať túto funkciu
 • Hovoríme dieťaťu vždy dve slová (aj nezmyselné), niekedy povieme dvojicu rovnakých slov, inokedy dvojicu podobných slov. Dieťa má hádať, či počulo slová rovnaké alebo nerovnaké (napr. brem-prem, žloch-žloch, buch-puch)


5.    Vyhľadať správne grafické tvary písmen k jednotlivým počutým hláskam  - teda vyhľadať vo svojej pamäti, ako tieto počuté hlásky vyzerajú v grafickej podobe, keď sú napísané - zraková (vizuálna) pamäť

Ako môžeme u dieťaťa rozvíjať túto funkciu
 • Kimove pamäťové hry na zrakovú pamäť 
 • Predkladáme skupiny predmetov, ktoré si treba zapamätať. Potom dieťa zatvorí oči, niektorý predmet odoberieme/pridáme a ono háda, čo ubudlo/pribudlo. Čo sa zmenilo v miestnosti, na mojom oblečení, na stole.....
 • Pexeso, rexeso – začíname od menšieho počtu obrázkov a od ľahších, jednoduchších tvarov a postupujeme k vyššiemu počtu a zložitejším tvarom 

 
6.    Dať pozor, aby medzi sebou nezamenil tvary písmen, ktoré vyzerajú podobne – teda aby nezamenil napr. m-n, d-b, k-h, a-o..... zrakové rozlišovanie (vizuálna diferenciácia) tvarov

Ako môžeme u dieťaťa rozvíjať túto funkciu
 • Hľadanie rozdielov medzi dvomi zdanlivo rovnakými podnetovými obrázkami 
 • Nájdi desať rozdielov 

 
7.    Vzájomne prepojiť informácie medzi jednotlivými zmyslovými oblasťami – počuté hlásky spojiť s videnými písmenami - vytváranie intermodálnych vzťahov 

Ako môžeme u dieťaťa rozvíjať túto funkciu
 • Priraďovať zvuky k obrázkom, vyhľadávať obrázok na základe počutého zvuku 
 • Zvukové alebo hovoriace knižky 

 
8.    Spojiť obraz písmena v mozgu s pohybmi ruky – mozog musí vydať príkaz pre ruku a prsty, aby urobili správne pohyby pri písaní písmena  - teda vizuomotorická koordinácia 

Ako môžeme u dieťaťa rozvíjať túto funkciu
 • Strihanie papiera nožničkami po predlohe, po čiare 
 • Kreslíme podľa šablón 
 • Šnurujeme topánky, viažeme šnúrky 
 • Robíme rôzne drobné manuálne domáce práce


9.    Dať pozor na to, aby boli písmená umiestnené na papieri na správne miesto a v správnej polohe – teda nie nad linajku ani pod ňu, kontrolovať dodržanie písania zľava doprava, zhora dolu (v niektorých tvaroch písmen). Táto schopnosť mozgu sa nazýva priestorová orientácia 

Ako môžeme u dieťaťa rozvíjať túto funkciu
 • Prekresľujeme obrázky podľa predlohy do štvorcovej siete
 • Hľadáme správnu cestičku v kreslenom labyrinte 
 • Dopĺňame chýbajúce časti na obrázku podľa predlohy 
 • Vyhľadávame rovnako (alebo opačne) otočené obrázky v rade 
 • Skladáme origami podľa predlohy, postupujeme od jednoduchších k zložitejším 
 • Prevliekame stužky, motúziky cez vydierkované papierové doštičky, vyšívame

 
10.       Nesmie prehádzať rad – poradie, postupnosť hlások a potom aj písmen v slove a nesmie zabudnúť žiadnu jednotlivosť z tohto vyššie uvedeného radu činností, musí vedieť, ktoré písmenko bude písať ako prvé, ktoré ako druhé...ktoré ako posledné -  vnímanie časového sledu (serialita) 

Ako môžeme u dieťaťa rozvíjať túto funkciu
 • Vymaľovávame obrázky, na ktorých je potrebné zachovať postupnosť farieb alebo  postupnosť tvarov 
 • Navliekame korálky, zoraďujeme kocky so zachovaním postupnosti, napr.: žltá – modrá – fialová, žltá – modrá – fialová.... 
 • Postupne pridávame počet farieb alebo tvarov v sérii, začíname však vždy s takým počtom prvkov v sérii, aký je dieťa schopné zachovať, dodržať
 • Medzi viacerými sériami obrázkov vyhľadávame rovnaké série, porovnávame sériu s predloženým vzorom 

Ak má mozog aj len čiastkový deficit v niektorej z týchto oblastí, dieťa pravdepodobne bude mať ťažkosti v písaní diktátov, ale často aj pri odpise, prepise. Rozvojom takýchto dielčích funkcií je preto nevyhnutné zaoberať sa už dlho v predškolskom veku.