Vytvorené: pred 5 rokmi

Bludný kruh ADHD

S nástupom do školy sa obyčajne symptomatika ADHD u dieťaťa zvýrazňuje. Žiak silne túži po učiteľovej pozornosti, často je popudlivý, impulzívny, ťažko prekonáva prekážky, nevie sa sústrediť na výklad, reaguje neprimerane.
  • Neschopnosť zamerať pozornosť na určité činnosti, na výklad učiteľa, neustála potreba pohybu, hyperaktivita ..... to všetko vedie k vyrušovaniu spolužiakov, k neustálemu rušeniu učiteľovej práce, dieťa sa snaží na seba pútať pozornosť učiteľa aj spolužiakov (veľmi často negatívnou formou)
  • Takáto aktivita - neaktivita má za následok zlé alebo nedostatočné školské výsledky: žiak s ADHD nevie, kde sa nachádza pri čítaní, pre nesústredenie nedokáže primerane vnímať učiteľov výklad, nepoznačí si domáce úlohy, nevie kde má pomôcky .... 
  • Zo strany spolužiakov začína byť neakceptovaný, neprijímaný - keďže ich neustále ruší, je stále učiteľmi ale aj spolužiakmi upozorňovaný, karhaný za nevhodné správanie .... niekdy sa na neho "zvezie" aj to, čo neurobil, buduje sa jeho negatívna povesť
  • Takéto správanie neostane obyčajne bez sankcií - tými môžu byť zlé známky, poznámky, zákazy, príkazy, rôzne tresty, zníženie známky zo správania, predvolanie rodičov....
  • Po čase (niekedy aj po krátkom čase) dochádza k sociálnej izolácii dieťaťa - rovesníci sa s ním nechcú hrať, nevyhľadávajú jeho spoločnosť, odstrkujú ho na okraj kolektívu, vyčleňujú, stavajú do pozície "čiernej ovce" ....
  • Pri dlhodobom trvaní takéhoto emočne náročného stavu dochádza k možnosti prepuknutia sekundárnej neurotizácie 
  • Bludný kruh sa uzatvára zvýšením vyrušovania, zvýšeným pútaním pozornosti, zvýšením neschopnosti sústrediť sa ... a môže pokračovať po špirále stupňujúco sa ďalej