Vytvorené: pred 4 mesiacmi

Žiadosti k podporným opatreniam

Žiadosti k podporným opatreniam

https://pixabay.com/sk/illustrations/spojiv%C3%A1-kancel%C3%A1ria-dokument-3865347/

Kde nájdete vzory žiadostí k vyjadreniam a k poskytovaniu podporných opatrení?

Poďme si trochu "upratať" kroky, ktoré je potrebné zrealizovať podľa novej legislatívy pri žiadaní o vyjadrenie, či pri žiadaní o poskytovanie podporných opatrení.

Kto poskytuje Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia 

Kto zabezpečuje podporné opatrenia 

Krok č. 1:

 • Žiadateľ (najčastejšie zákonný zástupca dieťaťa alebo neplnoletého žiaka, sám plnoletý žiak, alebo aj zástupca zariadenia, pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec) požiada riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia o vypracovanie Vyjadrenia na účel poskytnutia podporného opatrenia.

 • V prípade, ak o vyjadrenie žiada škola (pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec) a ak ide o neplnoleté dieťa alebo žiaka, možno požiadať zariadenie poradenstva a prevencie o Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia iba s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

 • Ak je žiadateľom rodič neplnoletého žiaka, v hlavičke tejto žiadosti uvedenie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska a v texte žiadosti meno svojho dieťaťa.

 • Ak je žiadateľom plnoletý žiak, uvádza v hlavičke svoje meno, priezvisko a adresu bydliska.

 • Svoju žiadosť adresuje škole alebo školskému zariadeniu.

Žiadosť o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia 

Krok č.2:

 • Riaditeľ školy alebo školského zariadenia následne zabezpečí vypracovanie Vyjadrenia na účel poskytnutia podporného opatrenia.

 • Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia vypracuje učiteľ, školský špeciálny pedagóg, odborný zamestnanec alebo zariadenie poradenstva a prevencie na základe odbornej diagnostiky v súlade s obsahovými a výkonovými štandardmi, ktoré určujú odborné činnosti jednotlivých stupňov podporných úrovní.

 • Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia sa poskytuje žiadateľovi.

Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia 

Krok č. 3:

 • Na základe Vyjadrenia na účel poskytnutia podporného opatrenia môže žiadateľ požiadať riaditeľa školy alebo školského zariadenia o poskytnutie podporného opatrenia.

 • Ak je žiadateľom rodič neplnoletého žiaka, v hlavičke tejto žiadosti uvedenie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska a v texte žiadosti meno svojho dieťaťa.

 • Ak je žiadateľom plnoletý žiak, uvádza v hlavičke svoje meno, priezvisko a adresu bydliska.

 • Svoju žiadosť adresuje škole, ktorá bude poskytovať podporné opatrenia.

Žiadosť o poskytnutie podporných opatrení 

Krok č. 4:

 • Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na základe žiadosti o poskytnutie podporného opatrenia zohľadní personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky školy alebo školského zariadenia.

 • Riaditeľ školy alebo školského zariadenia sa písomne vyjadrí žiadateľovi o poskytnutí podporných opatrení do 10 dní odo dňa, kedy bol požiadaný k poskytnutiu podporného opatrenia, v odôvodnenom prípade do 20 dní (vzor vyjadrenia nižšie na stiahnutie).

 • Následne škola alebo školské zariadenie zabezpečí poskytnutie podporného opatrenia dieťaťu alebo žiakovi, v súlade s odporúčanými podpornými opatreniami, vrátane ich rozsahu vo Vyjadrení na účel poskytnutia podporného opatrenia.

Vyjadrenie riaditeľa školy/ školského zariadenia k poskytnutiu podporného opatrenia

 *Vyššie uvedené dokumenty sú len odporúčanými vzormi žiadostí.  Nejde o oficiálne žiadosti. Vzor je možné využiť pri tvorbe predmetnej žiadosti. 

S využitím materiálov MŠVVaŠ SR a NIVAM