Vytvorené: pred rokom

Nové poradne a 5 podporných úrovní - ako budú vyzerať

Nové poradne a 5 podporných úrovní - ako budú vyzerať

https://pixabay.com/sk/illustrations/pomoc-podpora-list-u%c4%8di%c5%a5-sa-%c4%8d%c3%adta%c5%a5-5148399/

Pandémia s náročným obdobím striedania prezenčného a dištančného vyučovania, vojna na Ukrajine. To všetko sa podpísalo na duševnom zdraví detí a mládeže a prejavilo sa v náraste psychickej záťaže.

Zvýšila sa potreba pomoci deťom a celej ich rodine, aj najbližšiemu výchovnému prostrediu. Aj preto ministerstvo školstva postupne zavádza reformu poradenského systému, ktorá sa v praxi začína uplatňovať od 1.1.2023.

Čo a ako sa od 1.1.2023 mení

Vznikajú dva druhy centier

1. Centrum poradenstva a prevencie (CPP)

CPP bude vykonávať väčšinu odborných činností okrem vysokošpecializovaných. Preberá doterajšie odborné činnosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). Realizuje diagnostiku, reedukáciu, rehabilitáciu a preventívne programy. Novinkou je koordinovaná multidisciplinárna starostlivosť. Tá bude zabezpečovaná rovnako pre deti so zdravotným postihnutím, ako aj pre každé dieťa bez obmedzenia diagnózy.

Do CPP sa dieťa, alebo žiak dostane podobne ako doteraz - na žiadosť zákonného zástupcu, pediatra, riaditeľa školy, odborných lekárov a zdravotníckych pracovníkov, alebo na základe vlastnej žiadosti, ak je plnoletý.

2. Špecializované centrum poradenstva a  prevencie (ŠCPP)

ŠCPP nahradí doterajšie centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). Bude pracovať s deťmi so zdravotným postihnutím. Realizuje viaceré vysokošpecializované odborné činnosti. Do špecializovaných centier sa dieťa dostane na základe odporúčaní CPP, alebo pediatra, či lekára so špecializáciou.

Rodič, ktorý so svojim dieťaťom navštevuje do 31.12. 2022 CPPPaP a CŠPP, dostáva informáciu o pokračovaní poradenskej starostlivosti od zriaďovateľov nových poradenských centier. Oba druhy novo vzniknutých poradenských zariadení budú zároveň aj užšou podporou aj pre školské podporné tímy, ktoré realizujú podpornú starostlivosť deťom a mládeži priamo v škole.

5 stupňov podpory

Zároveň reforma prináša tzv. päťstupňový model podpory.

1. stupeň podpory

  • realizuje ju najmä triedny učiteľ, školský podporný tím, kariérový poradca

  • poskytujú najmä preventívno-výchovnú činnosť

2. stupeň podpory

  • realizujú ju odborní zamestnanci, školský špeciálny pedagóg

  • poskytujú odbornú činnosť pre deti/žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu

3. stupeň podpory

  • realizujú ju odborní zamestnanci v CPP, v prípade potreby aj v školskom prostredí

  • poskytujú diagnostiku, reedukáciu, rehabilitáciu, preventívne programy

4. stupeň podpory

  • realizujú ju odborní zamestnanci v CPP

  • poskytujú špecializované odborné činnosti

5. stupeň podpory

  • realizujú ju odborní zamestnanci v ŠCPP

  • poskytujú vysokošpecializované a odborné činnosti, poradenstvo, prevenciu, komplexnú diagnostiku a vysokošpecializovanú diferenciálnu diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu