Nedirektívna terapia hrou

Kniha
Autor: PaedDr. Dušana Priehradná
Jazyk : slovenský
Rozmer: 170 x 240 mm
Väzba: brožovaná
Rok vydania : 2022
Počet strán: 232
Vydavateľstvo: EguGraf, s.r.o.
Iba u nás
Cena za kus: EUR 29,50
Stav: skladom
Doručenie na celom Slovensku
Platba kartou, aj na faktúru

Porozumieť dieťaťu predpokladá pozerať sa, vnímať a rozumieť svetu jeho očami, jeho slovami a zdieľať s ním jeho prežívanie. Ak dieťa cíti, že je pochopené, cíti sa dostatočne bezpečné na to, aby dovolilo hlbšie nahliadnuť do jeho vnútra, spoznať jeho tajomstvá, želania, očakávania, ale aj prežívané ťažkosti.

Detská hra je rečou dieťaťa, spôsob, akým sa dokáže vyjadriť plnohodnotne, prirodzene a bez námahy. Nedirektívna terapia hrou a filiálna terapia prinášajú pohľad na možnosti využitia detskej hry v terapeutickom priestore, odkrývajú detský svet a ponúkajú možnosť mu porozumieť. Možnosť dieťaťa komunikovať so svetom dospelých vlastnou rečou hry, slovami hračiek a hry na niekoho a na niečo vytvára priestor pre nedirektívnu terapiu hrou. V hrovej interakcii s rodičom v podobe filiálnej terapie je dieťaťu umožnené byť režisérom hry a rodičovi na krátky čas hercom a účastníkom jeho hry. Tento nový priestor umožňuje obom dosiahnuť lepšie porozumenie si navzájom, posilnenie vzájomných interakcií medzi rodičom a dieťaťom, vytvára priestor byť vnímavým voči potrebám dieťaťa, a tým predchádzať možným ťažkostiam vo výchove.

Z celkového pohľadu je kniha informačne a poznatkovo zaujímavá a inšpiratívna, zároveň ponúka hlboké ponorenie do problematiky a zamyslenie sa autorky nad témou, doplnené kazuistikami, ktoré poukazujú na snahu autorky nielen teoreticky spracovať dostupné informácie a poznatky, ale ukázať aj možnosť ich využitia v praxi.

Nedirektívna terapia hrou a filiálna terapia predstavujú samostatné, pomerne mladé a neustále rozvíjajúce sa disciplíny s neustále narastajúcim záujmom o ne na Slovensku. Predložená kniha predstavuje dielo, ktoré naplní potreby odbornej, ale aj laickej verejnosti v oblasti teoretického využitia hry a zaslúži si náležitú pozornosť a záujem.

Cieľ knihy

Pomôcť odborníkom rozšíriť poznatky v oblasti terapeutickej a poradenskej odborníkom rozšíriť poznatky v oblasti terapeutickej a poradenskej práce s malými deťmi a ich rodičmi. Snahou autorky je čitateľom poskytnúť základné informácie a praktický exkurz do metódy nedirektívnej terapie hrou a filiálne terapie. Porozumenie vývinovým procesom, neuropsychológii a psychopatológii dieťaťa je dôležitou súčasťou práce detského terapeuta, preto sa autorka v knihe snažila priniesť aj rôzne pohľady, názory a úvahy týkajúce sa týchto tém.

Veríme, že kniha podnieti vašu túžbu a zvedavosť dozvedieť sa o terapii hrou a filiálnej terapii viac.

Obsah

Komu je určená

Recenzie

1. Vplyv výchovy na vývin mozgu a správanie dieťaťa

1.1 Hierarchická štruktúra mozgu

1.2 Polyvagová teória

1.3 Komplexná vývinová trauma

1.4 Samoregulácia verzus sebakontrola

1.5 Senzorická attachmentová integrácia

1.6 Pred narodením (prenatálne obdobie)

1.7 Prvé mesiace života (obdobie od narodenia do 10 mesiacov)

1.8 Na vlastných nohách (obdobie 10 mesiacov až 1,5 roka)

1.9 Za seba – Ja som Ja (obdobie 1,5 roka až 3 roky)

1.10 Čarovný svet predškoláka (obdobie 3 roky až 6 rokov)

KAZUISTIKA – DIEŤA V NEDIREKTÍVNEJ TERAPII HROU

2. Nedirektívna terapia hrou

2.1 Hra v živote dieťaťa

2.2 Diagnostická funkcia hry

2.3 Terapeutická miestnosť a hračky

2.4 Proces nedirektívnej terapie hrou .

2.5 Facilitatívne reakcie

2.6 Rolová hra a symbolické myslenie

2.7 Prienik senzorickej attachmentovej integrácie do terapie hrou

2.8 Hrový terapeut

KAZUISTIKA – HRANICE AKO ZÁKLAD BEZPEČIA

3. Terapia hrou v kontexte rodinnej terapie

3.1 Watch-Wait-Wonder

3.2 Filiálna terapia

3.3 Zapojenie rodičov do terapeutického procesu

KAZUISTIKA – FILIÁLNA TERAPIA U DIEŤAŤA S OCD SYMPTOMATIKOU

Namiesto záveru

Prílohy

Príloha 1– Informovaný súhlas 1 (vzor)

Príloha 2 – Informovaný súhlas 2 (vzor)

Príloha 3 – Anamnéza (vzor)

Príloha 4 – Behavior problems Checklist – Kontrolný zoznam správania

Príloha 5 – Záznamový hárok zo stretnutia

Príloha 6 – Zoznam hračiek

Literatúra