Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby u detí, adolescentov a dospelých

Kniha
Autor: PaedDr. Dušana Priehradná
Jazyk : slovenský
Rozmer: 170 x 240 mm
Väzba: brožovaná
Rok vydania: 2019
Počet strán: 206
Vydavateľstvo: EguGraf, s.r.o.
Iba u nás
Cena za kus: EUR 27,00
Stav: skladom
Doručenie na celom Slovensku
Platba kartou, aj na faktúru

Deti sa rodia ako spoločenské bytosti, pripravené vytvárať vzťahy. Keď sú vychovávané dobre, rozvíjajú hlbokú a trvalú dôveru voči svojim opatrovateľom, vyjadrujú všetky svoje emócie, prekypujú radosťou, nadšením a zvedavosťou. Čo môže potlačiť túto prirodzenú životnú silu, túto vrodenú pripravenosť na sociálny kontakt? Strach zo vzťahu!

V dôsledku nedostatočnej starostlivosti v ranom veku dochádza u dieťaťa k vzniku strachu vyjadrovať hlboké potreby útechy a  radostného spolužitia. Deti namiesto toho, aby dôverovali dospelým, dusia v sebe svoje potreby, sťahujú sa zo vzťahu s dospelými a snažia sa byť natoľko samostatné, ako to len ide.

Napriek tomu, že existuje veľa prác našich aj zahraničných autorov o vzťahovej väzbe, doteraz u nás pretrváva absencia samostatného textu, ktorý by sa venoval diagnostike vzťahovej väzby. Nedostatok ucelenej odbornej literatúry k tejto téme viedol autorku k napísaniu publikácie Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby u detí, adolescentov a dospelých. Jej cieľom bolo sústrediť čo najviac rozptýlených poznatkov o diagnostike vzťahovej väzby a poskytnúť o nej ucelenejší obraz.

Predkladaná publikácia je rámcovým prehľadom, orientáciou v jednotlivých metódach, ktoré je potrebné doštudovať z pôvodných manuálov a odborných štúdií. Na zvládnutie mnohých uvádzaných metód je nevyhnutný ďalší praktický zácvik pod supervíziou skúseného odborníka. V rámci snahy o etické zaobchádzanie s týmito metódami autorka nepredkladá celkom podrobný popis vyhodnocovania a interpretácie konkrétnych metód. Z tohto dôvodu nájde čitateľ v publikácii len obmedzené množstvo informácií, ktoré však môžu byť podnetom na ďalšie vzdelávanie.

Prajeme si, aby táto publikácia prispela svojim dielom ku skvalitneniu práce s klientami s problémami v oblasti vzťahovej väzby.

Obsah

Komu je určená

Recenzie

1. Neurobiologický, genetický a psychologický aspekt vzťahovej väzby

1.1 Vývin mozgu a epigenetika

1.2 Vzťahová väzba a jej vplyv na vývin dieťaťa

1.3.Typológia porúch vzťahovej väzby

2. Diagnostika vzťahovej väzby

2.1 Klinické metódy

2.2 Metódy zamerané na pozorovanie

2.3 Rozhovorové metódy

2.4 Projektívne metódy

2.5 Dotazníkové – sebaposudzovacie metódy

2.6 Projektívne metódy doplňujúce vyšetrenie attachmentu

2.7 Klasifikácia vzťahovej väzby detí a dospelých

2.8 Diferenciálna diagnostika vzťahovej väzby

3. Škola, dospievanie, dospelosť (niektoré oblasti praktického využitia diagnostiky attachmentu)

3.1 Vplyv vzťahovej väzby na dieťa v školskom prostredí

3.2 Dospievanie a skupina rovesníkov

3.3 Partnerstvo a vzťahová väzba

3.4 Vplyv attachmentu na rodičovstvo

3.5 Terapia zameraná na vzťahovú väzbu

Záver

Prílohy

Literatúra

O knihe