Adresár

Škola pri zdravotníckom zariadení

Takmer pri každom detskom oddelení v nemocniciach a pri špecializovaných detských zdravotníckych zariadeniach sú vytvorené školy. Tento systém má u nás dlhodobú tradíciu a školy pri zdravotníckych zariadeniach sú súčasťou liečebnej a diagnostickej práce s deťmi. Pracujú v nich špeciálni pedagógovia a výchova a vzdelávanie v nich prebieha podľa špecifických, osobitných učebných osnov, štátom vydaných a upravených pre potreby práve týchto škôl. 

Školy pri nemocniciach patria u nás do systému špeciálneho školstva. Deti sa v nich vzdelávajú v rozsahu podľa variantu A,B alebo C. Tento rozsah (tvorí ho počet hodín) sa určí po dohovore s ošetrujúcim lekárom s výrazným ohľadom na zdravotný stav dieťaťa. 
V nemocnici do takejto školy chodia nie len deti ležiace na pediatrickom oddelení, ale pri dlhodobejšej hospitalizácii aj deti z chirurgického, traumatologického či z iných oddelení. V nemocnici môže byť vytvorená aj materská škola. 

Činnosť školy a pedagógov sa neobmedzuje len na vzdelávaciu stránku, ale celkovo na skvalitnenie pobytu dieťaťa v zdravotníckom zariadení, na jeho liečenie alebo doliečenie, pomáha deťom vyrovnávať sa s danou situáciou, s novým prostredím, s napätím vyplývajúcim z neznámych situácií, z odlúčenia od rodičov a pod. 

Vyučovanie prebieha obvykle individuálnou formou - buď v triede, zriadenej pre tento účel priamo na detských oddeleniach, alebo rovno na lôžku dieťaťa - ak sa nemôže do triedy presunúť. 

Školy pri nemocniciach nevydávajú žiakom vysvedčenia - to robí ich kmeňová škola, do ktorej sú zapísaní, na základe hodnotenia školy pri nemocnici.