Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Prevencia užívania návykových látok a minimalizácia rizika spojeného s ich užívaním

Obsah

Workshop Prevencia užívania návykových látok a minimalizácia rizika spojeného s ich užívaním sa zameriava na danú problematiku v kontexte detí a mládeže. Vzdelávanie účastníkom prinesie pravdivé informácie o rôznych tabuizovaných témach, ktoré následne budú využívať vo svojej práci s deťmi a mládežou.

Vzdelávanie sa prioritne venuje prevencii, poukazuje na možnosti a spôsoby komunikácie s mladými ľuďmi v tejto téme, búra predsudky a stereotypy, zdôrazňuje potrebu otvorene hovoriť v tejto oblasti a tiež sa zameriava na využívanie rôznych nástrojov a metód neformálneho zážitkového vzdelávania v práci s deťmi a mládežou. Prostredníctvom vzdelávania chcú organizátori oboznámiť účastníkov s témou prevencie v kontexte práce s mladými ľuďmi.

Súčasťou vzdelávania bude

 • Teória látkových závislostí - historický kontext pokusov s omamnými látkami, koncept náboženstva a kultúrny presahu

 • Harm reduction ako účinná metóda prevencie - čo je HR, princípy a hodnoty

 • Typy drog a ich účinky, aktuálne trendy

 • Teória efektívnej prevencie pre žiakov a študentov v oblasti užívania návykových látok

 • Nástroje na identifikáciu a riešenie problémov (problem tree, force field analysis)

 • Nácvik preventívnych aktivít aplikovateľných v rôznych typoch kolektívov (v závislosti od veku, problému či vznikajúceho rizika, majoritná spoločnosť vs. deti z rómskych marginalizovaných komunít

 • Kazuistika v skupinách

 • Nácvik neformálnych aktivít zameraných na prácu s problematikou

 • ....a mnohé ďalšie

Lektorka

Mgr. Sabína Brédová

Komu je určený

 • Pracovníci s mládežou

 • Mládežnícki vedúci

 • Zástupcovia samospráv

 • Pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže

 • Pedagogickí a odborní zamestnanci

 

Organizátor

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Organizačné info

 • Workshop je bezplatný

 • NIVAM hradí náklady na ubytovanie a stravu

 • Účastník si hradí dopravu na miesto vzdelávania

 • Počet účastníkov je obmedzený. Organizátor si vyhradzuje právo vybrať účastníkov vzdelávania.