Vytvorené: pred 2 týždňami

Kurz KUHAD - dištančnou formou ONLINE

Program KUHAD je jednodňový vzdelávací seminár určený okrem odbornej verejnosti aj pre rodiny detí s ADHD a ostatných záujemcov. V teoretickej časti sú zhrnuté najdôležitejšie ťažkosti a úskalia, ktoré sa spájajú s hyperaktivitou. Zážitková časť napomáha osvojeniu si poznatkov a prehĺbeniu porozumenia v praxi prostredníctvom rôznych techník, hier a materiálov.

Komu je určený

 • školským psychológom

 • špeciálnym pedagógom

 • logopédom

 • učiteľom MŠ, ZŠ, SŠ

 • rodičom detí s ADHD

 • aj ostatným záujemcom

Organizačné info

 • kurz bude prebiehať v piatok dňa 26.02.2021 od 09:00 hod. do 15:30. hod dištančnou – ONLINE – formou

 • účasť je potrebné potvrdiť mailom na kurzy@trea.sk, po vyzvaní vyplniť prihlášku a následne zaplatiť kurzovné bankovým prevodom, alebo uhradením vystavenej faktúry

 • po úhrade kurzovného bude účastník zaradený do kurzu

 • pred zahájením kurzu bude lektorka kontaktovať účastníkov kurzu za účelom odskúšania videohovoru, pomocou ktorého bude následne kurz prebiehať, pracuje sa s video-aplikáciou ZOOM

 • počas kurzu bude lektorka posielať účastníkom poznámky v jednotlivých slideoch

 • po absolvovaní školenia lektorka kurzu mailom rozpošle osvedčenia oprávňujúce účastníka s daným programom pracovať.

 • v prípade naplnenia kapacity tohto kurzu budú záujemcovia automaticky zaradení do nasledujúceho kurzu, ohľadom ktorého organizátor rozpošle ďalšie info hneď, ako bude stanovený termín

26 február 2021
on-line, SK
EUR 83

Linky:

Kurz KUHAD - dištančnou formou ONLINE