Vytvorené: pred 7 mesiacmi

Konferencia "Špeciálne školstvo v krajinách V4"

Medzinárodná konferencia má snahu prezentovať aktuálny stav a smerovanie edukácie, inklúzie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na Slovensku a v zahraničí. Poukázať na opodstatnenosť špeciálnych škôl v systéme vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v krajinách V4. Koná sa pod záštitou MŠVVaŠ SR, v spolupráci s Katedrou špeciálnej pedagogiky, PdF UK v Bratislave.  

23 november 2023
Bratislava, SK
EUR 25

Linky:

Konferencia "Špeciálne školstvo v krajinách V4"