Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči : zajakavosť, brblavosť

V rámci inovačného vzdelávania sa logopédi a školskí logopédi môžu oboznámiť s najnovšími poznatkami v oblasti porúch plynulosti reči, so zameraním na schopnosť poskytnúť logopedickú intervenciu formou MODIFIKÁCIE ZAJAKAVOSTI A BRBLAVOSTI. postavenú na modeli ICF – (Medzinárodnej klasifikácii funkčnosti) 


Cieľ

Nadobudnutie nových, vedecky overených poznatkov v oblasti logopedickej prevencie, diagnostiky, terapie, poradenstva a poradcovstva pri poruchách plynulosti reči – so zameraním na poskytnutie intervencie formou MODIFIKÁCIE ZAJAKAVOSTI A MODIFIKÁCIE BRBLAVOSTI.  Pre koho

  • odborní zamestnanci: logopédi/školskí logopédi
  • frekventanti musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky 173/2023 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - (je potrebné pripraviť si diplom k nahliadnutiu pred začiatkom vzdelávania).


Garant vzdelávania

Mgr. Hana Laciková, PhD.


Organizačné info

  • Termíny vzdelávania: 
  • 1. blok : 23.5.2024, 24.5.2024
  • 2.blok: 5.6.2024, 6.6.2024 a 7.6.2024
  • vždy v čase od 10.00 do 18.00
  • Záverečná skúška bude realizovaná dištančnou formou: pravdepodobne 3.7.2024. Zmena termínov vyhradená - v kompetencii realizátora vzdelávania. 
  • Počas vzdelávania organizátor poskytuje malé občerstvenie (káva, nápoje), obedy si účastníci zabezpečujú individuálne mimo prednáškovej sály.