Vytvorené: pred 2 týždňami
Hudobno-pohybové aktivity zamerané na rozvoj komunikačných zručností detí so švvp

Cieľ a obsah workshopu

Prezentácia hudobných a hudobno – pohybových aktivít zameraných na rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností detí so ŠVVP.

Nosnou časťou workshopu bude prezentácia videí ako príkladov dobrej praxe lektorky a jej kolegov s konkrétnymi deťmi a ich reakciami na ne. Počas workshopu sa pomocou hudobnej dynamiky a tempa účastníci zamerajú na nácvik očného kontaktu, motivácie, udržanie pozornosti dieťaťa, motorických imitácií, zvyšovanie frustračnej tolerancie, zvládanie zvýšeného hluku a zmeny.

Aktivity sú využiteľné pre deti s rôznymi špeciálno – výchovno vzdelávacími potrebami ako aj pre intaktné deti.

Komu je určený

  • Učitelia, asistenti a vychovávatelia špeciálnych ZŠ a MŠ a odborníci z pomáhajúcich profesií.

Lektor

Mgr. Soňa Spišáková

  • vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a pedagogiku psychosociálne narušených na Pedagogickej fakulte Prešovskej Univerzity
  • absolvovala 2-ročný výcvik u Z. Šimanovského
  • od roku 2012 pracuje ako učiteľ Súkromnej spojenej školy, ktorá vzdeláva deti a žiakov s autizmom, kde vyučuje skupinovú hudobnú výchovu
  • spolupracuje s CVI a CŠPP v Prešove, kde realizuje skupinové komunikačné terapie pre deti s PAS, Downovým syndrómom a detí so sluchovým postihnutím


O nás Tipy Podmienky