Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Edukačno-behaviorálna intervencia v práci s klientmi s poruchou autistického spektra

Edukačno-behaviorálna analýzy vychádzajú z behaviorálnych metodík a princípov ABA.


Obsah

Počas stretnutí sa budeme venovať teoretickým východiskám behaviorálnej intervencie, špecifikám klientov s PAS. Ďalej sa budeme venovať týmto témam ako princípy učenia, vytváraniu motivačného systému, vytváraniu vzťahu s klientom v rôznych prostrediach.

Vysvetlíme čo je adekvátna podpora pre klienta a zároveň sa budeme venovať vytváraniu intervenčných programov v kľúčových oblastiach vývinu klienta.

Určitá časť bude venovaná aj problémovému správaniu, analýze tohto správania u klienta a následnému riešeniu správania náročného na starostlivosť.

Záverečná časť vzdelávania bude mať supervízny charakter. Celé vzdelávanie je sprevádzané praktickými ukážkami a cvičeniami, účastníci budú pracovať individuálne aj v skupinách.


Komu je určené

Školenie je určené pre špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, logopédov, psychológov, liečebných pedagógov. Vítaní sú však všetci, ktorí majú o danú problematiku záujem.


Lektorky

Mgr. Marcela Šimurková

Mgr. Oľga RajecováOrganizačné info

Vzdelávanie je rozdelené na viacero vzdelávacích modulov.


Termíny jednotlivých modulov:


 • MODUL 1

  Modul 1A: 7.10 . a 8.10. (piatok, sobota)

  Modul 1B: 21.10.a 22.10. (piatok, sobota)

 • MODUL 2 možno absolvovať len po module 1

  Modul 2A: 11.11. a 12.11. (piatok, sobota)

  Modul 2B: po dohode s účastníkmi, účastníci budú potrebovať čas na vypracovanie intervenčných plánov a ich realizáciu s klientom

  Modul 2C: podľa záujmu účastníkov o supervíziu


Cena je určená za každý modul zvlášť:

 • Modul 1 (1A, 1B – 4 dni) – 200 eur, poplatok je potrebné uhradiť do 30.09.2022

 • Modul 2 (2A, 2B – 4 dni) – 230 eur, poplatok je potrebné uhradiť do 4.11.2022

 • Modul 2 (2C) – podľa počtu záujemcov o supervíziu

 • Kurzovné je možné platiť po moduloch.

 • V cene je zahrnutý materiál, občerstvenie.


Presný časový harmonogram bude zaslaný účastníkom na mail.