Vytvorené: pred 3 týždňami

Aspergerov syndróm. Ako s ním prežiť v škole.

Odborné teoreticko-praktické školenie - PREZENČNE


Cieľ

Objasnenie pojmu Aspergerov syndróm (ďalej AS) a zoznámenie sa s jeho základnými prejavmi, so silnými a slabými stránkami vyplývajúcimi z diagnózy a s možnosťami ako efektívne pracovať so žiakmi s AS v školskom kolektíve.


Obsah

Teória bude doplnená príkladmi z praxe a názornými ukážkami. Školenie je koncipované interaktívne, aby účastníci mali možnosť zdieľať osobné skúsenosti s deťmi a dospievajúcimi s AS a hľadať spolu s ostatnými možnosti riešenia toho, čo nefunguje.

Komu je určený

Webinár je primárne určený pre pedagógov základných a stredných škôl a ďalších odborných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov s AS.

Organizátor

Autistické centrum Andreas® n. o., Bratislava


Lektorky

  • Mgr. Hanka Krajčíková - vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte v Brne. Práci s deťmi s AS a HFA sa venuje od roku 2017. V centre Andreas pôsobí od roku 2019. Venuje sa vypracovávaní podkladov k integrácii, terapii, rediagnostike a poradenstvu pre rodiny, školy a školské zariadenia.

  • Mgr. Jana Solárová vyštudovala jednoodborovú psychológiu na UMB v Banskej Bystrici a UK v Bratislave. Práci s deťmi a dospievajúcimi s AS sa venuje od roku 2010. V centre Andreas pôsobí od roku 2019. Venuje sa diagnostike, terapii a poradenstvu pre rodiny a školy.


Organizačné pokyny

  • školenie je v tomto termíne PREZENČNÉ a bude prebiehať v priestoroch centra Andreas v Bratislave

  • čas konania : od 15:00 do 17:30 hod.

  • poplatok za školenie je 15 EUR na jedného účastníka, platí sa vopred prostredníctvom zálohovej faktúry

  • v prípade záujmu je potrebné nahlásiť svoju účasť čo najskôr prostredníctvom elektronickej prihlášky – tu (poznámka administrátora Náš Poklad: link na prihlášku je na staré dátumy, ale pravdepodobne funguje aj na toto školenie)

  • kapacita je obmedzená na 20 účastníkov


V tej istej téme je plánované v týždni od 13. do 17. septembra 2021 ešte jedno ONLINE školenie. Presný dátum organizátori doplnia neskôr. ONLINE školenia budú zrealizované na platforme ZOOM, teda ako dištančné vzdelávanie. Po uhradení poplatku Vám bude zaslaný link, kde bude školenie neskôr prebiehať.


V prípade organizačných otázok kontaktujte manažérku vzdelávania na t. č. 905 746 280 alebo gvozdjakova@andreas.sk.

Pre viac informácií k obsahu školenia kontaktujte lektorku Mgr. Solárovú na solarova@andreas.sk

8 september 2021
Bratislava, SK
EUR 15

Linky:

Aspergerov syndróm. Ako s ním prežiť v škole.