Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Ako integrovať deti so ŠVVP

Situácia v školách, v ktorých prebiehajú integračné procesy žiakov so ŠVVP, je rôzna. Jednou z tém častých diskusií je proces integrácie, tvorba IVVP a forma hodnotenia integrovaných žiakov. Názory pedagogických zamestnancov i rodičov sa často rozchádzajú. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa integrovaných žiakov prinášajú aj problémy v zosúladení ich hodnotenia. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl.


Cieľ

Prezentovať informácie o procese začleňovania žiakov so ŠVVP do bežného výchovno-vzdelávacieho procesu, poskytnúť návody na tvorbu individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a prezentovať možnosti slovného hodnotenia žiakov so ŠVVP.

Zámerom webinára je poskytnúť pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a rodičom metodickú podporu na tvorbu IVVP a realizáciu slovného hodnotenia žiakov so ŠVVP.


Komu je webinár určený

  • pedagogickým zamestnancom,
  • riaditeľom a zástupcom riaditeľov v materských a základných školách


Ďalšie informácie

Čas vysielania: 8.30 - 10.00 hod.

Účastník získa CERTIFIKÁT o absolvovaní, ktorý je možné využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

V cene webinára sú zahrnuté podkladové materiály a odpovede na otázky účastníkov.


20 júl 2021
živé vysielanie, SK
EUR 89

Linky:

Ako integrovať deti so ŠVVP