Vytvorené: pred 8 mesiacmi

Zoznámme sa s Katalógom podporných opatrení

Zoznámme sa s Katalógom podporných opatrení
Katalóg ktorý špecifikuje podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní poskytované školou alebo školským zariadením schválilo MŠVVaŠ SR s platnosťou od 1. septembra 2023. Týka sa nás všetkých, ktorí pracujeme v rezorte školstva.

Tak už to tu máme.

Dočkali sme sa dlho spomínaného a dlho pripravovaného Katalógu podporných opatrení, ktorý by nám mal vyšpecifikovať a pomenovať opatrenia a postupy školy a školského zariadenia vo výchove a vzdelávaní, ktoré sú potrebné na to, aby sa dieťa alebo žiak mohli plnohodnotne zapájať do výchovy a vzdelávania a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.

Poďme sa teda zoznámiť.

Prvou dôležitou informáciou je:

 • ako máme s Katalógom pracovať

 • komu a ako podporné opatrenia poskytovať a ako ich uplatňovať

 • koho a ako požiadať o vyjadrenie k podporným opatreniam

 • kto navrhne a kto schváli rozsah podporných opatrení

 • kto môže prehodnotiť účelnosť poskytovania podporného opatrenia

Takže ako prvé si pozrime Všeobecné usmernenie Ministerstva k tejto téme, ktoré nájdeme aj klikom tu.

Katalóg

Po tomto prvom kroku sa zoznámme s obsahom jednotlivých podporných opatrení, ktoré sú zahrnuté v spomínanom Katalógu a rozčlenené do týchto nasledujúcich bodov:

 1. Poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy cieľov, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní

 2. Poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi vo výchove a vzdelávaní

 3. Zabezpečenie činností na rozvoj pohybovej schopnosti, zmyslového vnímania, komunikačnej schopnosti, kognitívnej schopnosti, sociálno-komunikačných zručností, emocionality a sebaobsluhy

 4. Činnosť na podporu dosahovania školskej spôsobilosti

 5. Zabezpečenie poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy

 6. Zabezpečenie doučovania alebo cieleného učenia na dosiahnutie najvyššieho individuálneho kognitívneho potenciálu dieťaťa alebo žiaka

 7. Skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

 8. Zabezpečenie vzdelávania sa vo vyučovacom predmete alebo vo vzdelávacej oblasti vo vyššom ročníku

 9. Zabezpečenie osobitných foriem komunikácie dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo žiaka so zdravotným postihnutím so školou alebo so školským zariadením

 10. Činnosť na podporu sociálneho zaradenia

 11. Činnosť na podporu predchádzania ukončenia školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku základnej školy alebo strednej školy

 12. Špecializované kariérové poradenstvo

 13. Zabezpečenie pôsobenia pedagogického asistenta v triede

 14. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

 15. Zabezpečenie sebaobslužných úkonov v čase výchovno-vzdelávacieho procesu

 16. Poskytnutie špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok

 17. Zabezpečenie úpravy priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdanie zručností

 18. Odstraňovanie fyzických bariér v priestoroch školy alebo školského zariadenia a organizačných bariér pri výchove a vzdelávaní

 19. Zabezpečenie diétneho stravovania

 20. Prevencia na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencia výskytu rizikového správania

 21. Krízová intervencia

Takmer každé z týchto opatrení obsahuje ešte aj viaceré sprievodné materiály, na ktoré nezabudnite kliknúť.

Držme si všetci palce, aby sme toto všetko zvládli úspešne nie len naštudovať, ale aj v praxi uplatňovať !