Vytvorené: pred rokom

Adaptačné vzdelávanie - pomoc pre školského špeciálneho pedagóga

Adaptačné vzdelávanie - pomoc pre školského špeciálneho pedagóga
Byť začínajúcim v profesii školského špeciálneho pedagóga nie je jednoduché najmä pre veľkú rôznorodosť problematiky, s ktorou sa v škole stretáva. Pomocou by malo byť adaptačné vzdelávanie.

Očakávania škôl od školských špeciálnych pedagógov sú veľmi rôznorodé - niekde veria, že jeho príchodom do školy sa zázračne vyriešia mnohé žiacke ale aj školské problémy, inde je prijímaný len ako módny prvok, niekde ako nutnosť a stále je aj veľa škôl, kde nevedia vôbec, čo vlastne môžu od tejto pozície očakávať.

Prvé dni v novej pracovnej pozícii sú pre väčšinu ľudí obvykle veľmi stresujúce. Práve preto vo firmách funguje prax pridelenia tzv. mentora, ktorý "novoprišelcovi" pomáha, podporuje ho a sprevádza na novej profesnej ceste. V školstve sa toto deje v rámci adaptačného vzdelávania, ktoré musí zo zákona absolvovať každý, kto nastupuje do svojej pracovnej pozície prvý krát (zákon 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch).

Týka sa to aj začínajúceho školského špeciálneho pedagóga.

Kedy začína adaptačné vzdelávanie

Riaditeľ zaradí zamestnanca do adaptačného vzdelávania najneskôr do piatich dní od vzniku pracovného pomeru

Kto ho realizuje

Poskytovateľom adaptačného vzdelávania je škola, školské zariadenie. Náklady spojené s uvádzaním začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca uhrádza zamestnávateľ

Kto ho vedie

Začínajúci zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho zamestnanca. Uvádzajúcim zamestnancom môže byť zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie alebo podkategórie a najmenej s prvou atestáciou.

Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho školského špeciálneho pedagóga môže byť aj špeciálny pedagóg školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradený najmenej do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.

Odborným garantom adaptačného vzdelávania je riaditeľ.

Čo by malo byť obsahom

Program adaptačného vzdelávania zostavuje obvykle uvádzajúci zamestnanec, schvaľuje ho riaditeľ. Nastavený by mal byť tak, aby spĺňal požiadavky na odbornosť a bol v súlade s programom a potrebami školy. Ak bol školský špeciálny pedagóg prijatý na svoju pracovnú pozíciu cez projekt, musí jeho obsah vzdelávania napĺňať aj podmienky projektu.

Okrem základných vedomostí o vnútornom chode školy, interných predpisoch a smerniciach či o osobitostiach školského vzdelávacieho programu obvykle bývajú v obsahu informácie o :

  • pracovných kompetenciách a pracovnej pozícii školského špeciálneho pedagóga

  • uchovávaní osobných údajov o žiakoch, o narábaní s citlivými údajmi z odborných správ o psychickom a fyzickom zdraví žiakov, o vedení dokumentácie a informácií o osobnostnom rozvoji, progrese žiaka, o jeho potrebách

  • o plánovacej činnosti školského špeciálneho pedagóga, o vytýčení vých.-vzdel.cieľov a ich väzbe na platné vzdelávacie programy

  • o organizácii práce a činnosti, podpora pri vypracovaní vlastných plánov činnosti s využitím špecifík školy , pri výbere reedukačných a intervenčných metód, nástrojov, pomôcok a ich efektívnom využití pri výkone činnosti

  • možnostiach využitia IKT

  • o podmienkach dodržiavania profesijnej etiky pri výkone pracovnej činnosti

  • o sieťovaní v rámci efektívnej spolupráce s inými organizáciami v odbore školstva aj mimo odbor (napr. spolupráca s poradňami, s lekármi, s kuratelou a pod.)

  • podpora pri vypracovaní IVVP pre jednotlivých žiakov so ŠVVP

  • o možnostiach komunikácie s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov, s ostatnými pedagógmi školy, ktorí sa na výchove a vzdelávaní žiaka podieľajú (napr. stanovenie konzultačných hodín, metodických dní a pod.)

Kedy a ako sa ukončuje

Ukončiť sa musí úspešne najneskôr do dvoch rokov od nástupu do prvého pracovného pomeru, v ktorom zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť. Lehota na ukončenie adaptačného vzdelávania sa predlžuje o prerušenie výkonu pracovnej činnosti z dôvodu čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo pracovnej neschopnosti, ktorá trvá najmenej 90 dní.

Adaptačné vzdelávanie sa ukončuje na základe odporúčania uvádzajúceho zamestnanca pred trojčlennou skúšobnou komisiou podľa programu adaptačného vzdelávania. Obvykle sa začínajúci zamestnanec dohodne na téme a forme ukážky odborného výkonu.

Členom skúšobnej komisie je uvádzajúci zamestnanec a ďalší zamestnanec zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ktorého vymenúva riaditeľ. Predsedom skúšobnej komisie je riaditeľ