Vytvorené: pred 3 rokmi

15 dôležitých linkov, ktoré by mal mať vždy po ruke každý školský špeciálny pedagóg

15 dôležitých linkov, ktoré by mal mať vždy po ruke každý školský špeciálny pedagóg

Ilustračná fotografia, Pixabay, licencia

Pripravili sme pre vás 15 najdôležitejších linkov s odkazmi na najpotrebnejšie, najdôležitejšie či najpoužívanejšie dokumenty a informácie, ktoré každý špeciálny pedagóg – školský či poradenský – ocení, ak ich bude mať pekne pokope.
Všetky dôležité veci má pravdepodobne každý z nás vždy pekne po ruke – kľúče od domu, preukazy a preukážky, bankomatovú kartu, peňaženku.... Aj pri práci v každej profesii potrebujeme mať niektoré základné informácie  či dokumenty vždy čo najrýchlejšie v dosahu, najlepšie na jednom mieste, aby sme pri ich vyhľadávaní zbytočne nemrhali časom. 

Preto sme pre vás pripravili 15 najdôležitejších linkov s odkazmi na najpotrebnejšie, najdôležitejšie či najpoužívanejšie dokumenty a informácie, ktoré každý špeciálny pedagóg – školský či poradenský – ocení, ak ich bude mať pekne pokope. 

Kde a ako si ich môžete uložiť tak, aby boli k rýchlej dispozícii ? Do svojej osobnej pokladničky na Našom Poklade
Že ju ešte nemáš? Tak šup-šup vytvoriť, nie je nič jednoduchšie: stačí ak na hlavnej stránke kliknete na ikonku malej ružovej pokladničky, pridáš svoj vlastný názov pokladničky a potom už len ukladáš a triediš zaujímavé alebo dôležité info..... Nezabúdaj, že pre účely vytvorenia vlastnej pokladničky je potrebná tvoja registrácia. 

Vyskúšajte!!!

---


1. Príručka: Školský špeciálny pedagóg
Praktická príručka Školský špeciálny pedagóg – jedna z ciest k inkluzívnej škole so sumárom informácií a priamymi návodmi, s využitím dobrej praxe pre každodennú prácu školského špeciálneho pedagóga.


2. Základná školská legislatíva


3. Zákon 138/2019 o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch 
Materiál na stiahnutie
Legislatívny základ so všetkými informáciami týkajúcimi sa kvalifikačných predpokladov, práv a povinností, zaradenia špeciálneho pedagóga, adaptačného a ďalšieho vzdelávania, atestačného konania 


4. Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach 
Interný metodický materiál Štátnej školskej inšpekcie
Celý proces integrácie žiaka vrátane vzdelávania v špeciálnych triedach s odvolávkami na legislatívu,  vysvetlivkami a s farebne vyznačenými zmenami či novinkami v aktuálnom školskom roku 


5. Kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre deti a žiakov so ŠVVP 
Interný metodický materiál Štátnej školskej inšpekcie
Odporúčania na využívanie kompenzačných a špeciálnych učebných pomôcok pre žiakov so ŠVVP podľa druhov znevýhodnení, ako aj pre deti a žiakov s nadaním a zo sociálne znevýhodneného prostredia 


6. Vzdelávacie programy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním  a odporúčania k ich aplikácii
Materiály na stiahnutie,  Štátny pedagogický ústav
Vzdelávacie programy podľa jednotlivých druhov znevýhodnení vrátane Rámcových učebných plánov (RUP) pre každé znevýhodnenie. Materiály k aplikácii týchto vzdelávacích programov (pre MŠ, ZŠ aj SŠ a gymnáziá)


7. Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so švvp v MŠ, v ZŠ, v SŠ a v špeciálnej škole
Tlačivo na stiahnutie, Edičný portál iedu, Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie
Povinný školský dokument pri realizácii vzdelávania žiaka formou integrácie v MŠ, ZŠ, SŠ a v špeciálnej škole


8. Metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ – Príloha č.2
Materiál na stiahnutie, MŠVVaŠ SR
Základný školský dokument pre ZŠ S Prílohou č.2 – zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v ZŠ 


9. Metodický pokyn č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ
Materiál na stiahnutie
Metodické pokyny na klasifikáciu a hodnotenie predmetov v každej vzdelávacej oblasti, vrátane správania a opatrení vo výchove


10. Metodický pokyn č.19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie
Materiál na stiahnutie
Pokyny ako hodnotiť a klasifikovať žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaným podľa variantu  A, B  a C od prípravného ročníka až do ukončenia vzdelávania vrátane hodnotenia správania

11. Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní
www-stránka
Stránka mapujúca aktuálne dianie v špeciálno-pedagogickej oblasti v rámci Slovenska


12. Datakabinet – vzdelávacie materiály
www-stránka
Databáza vzdelávacích materiálov s vyhľadávaním podľa názvu, autora alebo kľúčového slova, podľa vzdelávacích oblastí, predmetov či ročníkov.   Mnoho materiálov pre špeciálnych pedagógov – na stiahnutie po registrácii


13. Učíme na diaľku
www-stránka ŠPÚ, MŠVVaŠ v spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami
Usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje pre vzdelávanie všetkých detí, nielen na diaľku


14. Pozvánky na rôzne vzdelávania so zameraním pre školských a poradenských špeciálnych pedagógov
www-stránka
Aktualizovaný sumár pozvánok, výber najzaujímavejších,  osvedčených, potrebných vzdelávaní cielených pre špeciálnych pedagógov.


15. Adresáre inštitúcií, kde možno hľadať/doporučiť  pomoc
www-stránka
Široký prehľad inštitúcií, kde sa možno obrátiť o pomoc a podporu, alebo ktoré možno odporúčať rodičom, adresár sa t.č. priebežne pripravuje

Ilustračná fotografia, Pixaby, licencia