Články

Jeden rodič – jeden jazyk?

Dieťa sa najlepšie učí jazyk vtedy, ak má možnosť v ňom komunikovať počas hry, v rôznych denných činnostiach, s rôznymi osobami, v prirodzených komunikačných a sociálnych situáciách.  Lepšie a rýchlejšie sa učí jazyk, ak má možnosť komunikovať s viacerými osobami.

Dôslednosť v rozlišovaní používaných jazykov je najdôležitejšou zásadou, ktorú je potrebné dodržiavať, pričom ale máme na mysli, aby sa nemiešali viaceré jazyky v jednej vete.

Najčastejšie formy bilingválnej  výchovy:

  • jeden rodič – jeden jazyk – ak každý z rodičov dôsledne hovorí s dieťaťom iba v jednom jazyku, a to najmä v prvých rokoch života. Rodič by nemal smerom k dieťaťu jazyky miešať, pričom ale nie je dôležité, akým jazykom rozprávajú rodičia medzi sebou navzájom.
  • jedno prostredie – jeden jazyk  – napr.: jeden jazyk doma – druhý v škôlke, jeden doma – druhý u starých rodičov… Toto je veľmi častá forma učenia sa jazyka napr. u jazykových menšín
  • jedna časť dňa – jeden jazyk  – ak sa dieťaťu venuje iba jedna osoba, ktorá chce dieťa neučiť dvom jazykom, môže využiť aj tento princíp. Napr.: dopoludnia jeden jazyk – popoludní druhý, jeden počas dňa – druhý iba večer pred spaním…

Prirodzeným vývinovým štádiom je, keď dieťa v počiatočnom období používania viacerých jazykov tieto jazyky mieša – mieša slovnú zásobu, alebo gramatiku. Ak nebudete miešať jazyky vy, tento jav po čase vymizne, dieťa si jazyky utriedi postupne, ako si bude budovať slovnú zásobu v jednotlivých jazykoch.

Niekedy sa stáva, že dieťa v istom období odmieta hovoriť v nedominantnom jazyku. Vtedy pomôže správna motivácia, nie negatívne upozorňovanie, karhanie či trestanie…

Pravidlá “3D” dvojjazyčnej výchovy dieťaťa

Čím skôr sa dieťa začne učiť druhý jazyk, tým lepšie. Pre rodičov však dvojjazyčná výchova dieťaťa nemusí byť vôbec jednoduchá. Je náročná na ich vlastnú disciplínu.

Zapamätajte si, že akýkoľvek spôsob učenia ďalšieho jazyka, ktorý si pre svoje dieťa vyberiete (viazanie jazyka na osobu, na prostredie, na čas, situáciu…) vždy budú najdôležitejšie tri základné pravidlá – tzv.„3D“:

  1. D – DISCIPLÍNA rodičov, dôslednosť
  2. D – DOSTATOČNÝ kontakt
  3. D – DLHODOBOSŤ

Na prvom mieste je vaša disciplína, dôslednosť v tom, ako budete oba jazyky používať. Dopredu si pomenujte, kto akým jazykom a za akých podmienok bude s dieťaťom hovoriť a dohodu potom za každých okolností dôsledne dodržiavajte. Presvedčte o potrebe dôslednosti celú svoju rodinu, všetkých, ktorí prichádzajú s vašim dieťaťom do kontaktu. Buďte dôslední najmä v tom, aby ste nemiešali dva jazyky v jednej vete, téme, činnosti. Vaša dôslednosť sa z dlhodobého hľadiska určite oplatí.

Bez dostatočného kontaktu dieťaťa s jazykmi v bežných životných, rutinných situáciách bude učenie sa ďalšiemu jazyku sťažené. Dieťa musí čo najviac komunikovať, aby si jazyk primerane (a najmä aktívne) osvojilo. Ak napr. otec býva menej doma, je pracovne vyťažený, nemôže tráviť s dieťaťom dostatok času, zabezpečte kontakt s jazykom inak: pravidelné počúvanie pesničiek, rozprávok z rádia, pozeranie TV, stretávanie sa s priateľmi komunikujúcimi v danom jazyku, kontakt s rodinou, starými rodičmi,  či prijatie domáceho učiteľa, alebo dvojjazyčná škôlka či škola.

Ak chcete, aby dieťa ovládalo jazyk nie len pasívne, ale aj aktívne, je potrebné zabezpečiť dlhodobý, opakovaný kontakt s jazykom. Môže sa jednať napr. o dlhšie prázdniny, opakované pobyty, návštevy v krajine kde sa jazykom rozpráva, zabezpečenie prísunu druhého jazyka v škôlke, v školskom veku v škole, počas letných prázdnin…. Ak sa vás nepodarí zabezpečiť dlhodobý kontakt dieťaťa s druhým jazykom, pravdepodobne bude skôr pasívnym užívateľom tohto  jazyka.

Ako na viacjazyčnú výchovu dieťaťa

Ak sa rozhodujete, či svoje dieťa budete učiť od malička viac ako jeden jazyk, určite sa zamyslite na nad nasledovnými bodmi.

Najprv sa ako rodičia poraďte, čo pre svoje dieťa do budúcnosti chcete. Vydiskutujte si, či chcete, aby vaše dieťa ovládalo prirodzene dva alebo aj viac jazykov – toto však pravdepodobne chce takmer každý rodič J

Pomenujte si, do akej miery bude tieto jazyky vo svojom bežnom živote vaše dieťa potrebovať. V akých situáciách bude vybrané jazyky používať? V prvom rade v tomto by ste mali mať jasno:

  • V akom jazyku sa bude vzdelávať v škole?
  • V akom jazyku bude komunikovať s kamarátmi?
  • V akom jazyku komunikuje vaša domácnosť? Vy ako rodičia medzi sebou?
  • Ako sa mu budú prihovárať starí rodičia a blízka rodina?

Pomenujte si podmienky, ktoré by ste mali vytvoriť a pravidlá, ktoré budete potrebovať dodržiavať a akceptovať vy, aj vaša širšia rodina – odpovedzte si na otázku, či ste vy a vaša širšia rodina schopní zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých pravidiel (napr. jedna osoba – jeden jazyk, jedno miesto – jeden jazyk, jedna časť dňa – jeden jazyk a pod., jeden druh činnosti – jeden jazyk a pod.)

Dobre si premyslite, či dokážete vášmu dieťaťu zabezpečiť pravidelný a dôsledný kontakt s jazykmi, ktoré ho chcete naučiť. Je potrebné odpovedať si na otázku, či zainteresované osoby budú mať dostatok času na to, aby sa mohli dieťaťu venovať (teda napr. či otec nie je príliš zaneprázdnený a bude s dieťaťom tráviť iba málo času)

Dopredu majte na pamäti, že vaše dieťa raz začne chodiť do školy. V tomto období bude „prísun“ jedného jazyka výrazne v prevahe. Budete mať možnosť zabezpečiť aj vtedy možnosť komunikácie v druhom jazyku? Ako, kde a s kým? Čo vo vašom okolí existuje? Aké budete mať možnosti?

Na akej úrovni chcete svoje dieťa naučiť komunikovať v jednotlivých jazykoch? Obyčajne ľudia ovládajú jeden jazyk lepšie a druhý slabšie, pretože jeden jazyk používajú v rodine, doma, kým druhý v situáciách mimo rodinu, v sociálnych situáciách, v škole… V jednom jazyku majú základné komunikačné kompetencie, v druhom aj akademické. Ktorý z jazykov bude u vášho dieťaťa na akej úrovni? Ktorý bude potrebovať ovládať aj na akademickej úrovni (v škole)?

Overte si kvalitu predškolských a školských zariadení, ktoré ponúkajú dvojjazyčnú výchovu a vzdelávanie detí. Hľadajte a vyberajte najmä také zariadenia, kde pedagógovia majú praktické schopnosti komunikovať v oboch jazykoch. Zistite si, aké postupy používajú na jazykovú výchovu, do akej miery dokážu zabezpečiť nemiešanie jazykov.