Články

6 dôležitých informácií k vzdelávaniu detí so zdravotným znevýhodnením

Viete že na Slovensku:

 • nikoho nemožno oslobodiť od povinnej školskej dochádzky
 • aj dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo chodiť do bežnej školy
 • v škole môže učiteľovi pri jeho vzdelávaní pomáhať asistent učiteľa
 • rodič môže požiadať riaditeľa školy o vzdelávanie svojho dieťaťa tak, že mu škola vypracuje individuálny vzdelávací program ( takúto formu vzdelávania voláme integrácia v bežnej triede školy)
 • rodič donesie do školy potvrdenie lekára o diagnóze dieťaťa a doporučenia psychológa a špeciálneho pedagóga
 • dieťa potom môže mať upravené podmienky na vzdelávanie, formy, metódy a prístupy vo vzdelávaní, ak je potrebné aj obsah učiva a prostredie triedy či školy

Informujte sa u nás, vo svojej škole alebo v najbližšom poradenskom centre!

10 krokov k pochopeniu autistu

Správanie autistického dieťaťa je pre nás – „bežných ľudí“ obyčajne španielskou dedinou. Pochopiť jeho odlišné vnímanie sveta je pomerne náročné pre rodičov, aj pre okolie. Na čo je potrebné prihliadať, aby sme zabezpečili čo najlepšie podmienky psychického vývinu dieťaťa s autizmom?

 1. snažte sa včas pochopiť odlišnosti v jeho myslení, vnímaní, cítení a prežívaní, aj keď je to ťažké, vytvorte chápajúce prostredie
 2. pokiaľ je vaše autistické dieťa vzdelávané v bežnej škole, zabezpečte, aby tieto odlišnosti pochopil aj jeho učiteľ
 3. podporujte a rozvíjajte silné stránky dieťaťa ( ako v škole tak aj doma), stavajte na tom, v čom je dieťa dobré, nie na tom, v čom je neúspešné
 4. neočakávajte, že sa sociálnym zručnostiam naučí samé, že to príde automaticky s fyzickým vekom
 5. poskytujte jeho aktuálnym schopnostiam primeraný rozvoj, rešpektujte jeho sociálne schopnosti a možnosti,  ako aj jeho výrazne pomalší sociálny rozvoj
 6. buďte ohľaduplný voči zmyslovej hypersenzitivite dieťaťa (niektoré bežné zrakové, sluchové alebo hmatové podnety môžu ľudia s autizmom vnímať ako bolestivé často ešte aj v dospelosti), vysvetlite aj okoliu, prečo je pre vaše dieťa dôležité, aby to chápali
 7. zbytočne neodkladajte diagnostiku a poradenstvo u odborníka v prípade narastajúcich ťažkostí vo výchove či vzdelávaní, aby sa vášmu dieťaťu včas dostalo špeciálneho prístupu, ktorý s určitosťou potrebuje
 8. v školskom vzdelávaní sa snažte využiť všetky zákonné možnosti podľa potrieb vášho dieťaťa, pravidelne a často komunikujte so školou, so špeciálnym pedagógom, psychológom a inými odborníkmi
 9. voľte systém postupných malých krokov, citlivo a v primeranej miere zaraďujte  aktivity, ktoré vaše dieťa doposiaľ odmietalo – tak, aby ste mu umožnili príjemný zážitok a motiváciu k ich opakovaniu
 10. nehanbite sa využiť všetky možnosti terapie a odbornej pomoci, vy a vaše dieťa máte na to nárok