Čo je to

Vývinové poruchy učenia – ako napríklad dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia a pod.) sa obyčajne nevyskytujú každá izolovane. Pomerne častý je výskyt viacerých uvedených porúch, ich vzájomná kombinácia. V takom prípade hovoríme o zmiešaných poruchách školských zručností.

Dôležité je si zapamätať, že tieto ťažkosti nesúvisia s nedostatočným intelektom, ani s nevhodným spôsobom učenia doma alebo v škole. Nemožno teda dieťa obviňovať z nedostatku intelektu či z ľahostajnosti smerom k učeniu, ani pani učiteľku z nesprávnych vzdelávacích postupov, a ani rodičov z toho, že sa s dieťaťom málo učia. Pri dysfunkciách to jednoducho bežným spôsobom nejde tak, ako by bežne malo.

Najčastejšími kombináciami pri zmiešaných poruchách školských zručností je kombinácia dyslexie s dysgrafiou a dygrafie s dysortografiou. Taktiež dyskalkúlia sa málokedy vyskytuje izolovane.

Čo ďalej?

Zodpovedný rodič by nemal brať ťažkosti v učení svojho dieťaťa na ľahkú váhu, či už sú to ťažkosti v čítaní, písaní alebo v matematike. Nie je vhodné čakať, že ťažkosti dieťaťu samé prejdú. Nie je vhodné čakať kým sa ťažkosti značne vystupňujú, pretože vtedy už môže mať dieťa výrazné medzery v nadobúdaní vedomostí a nebudú už stačiť len cvičenia na elimináciu porúch. Bude potrebné aj doučovanie nenaučeného učiva. Navyše školský neúspech, ktorý si takto dieťa zažije, sa po čase s istotou odrazí na osobnosti dieťaťa, na jeho sebavnímaní, sebahodnotení a veľmi často pri neriešení prerastie do porúch správania.

Je dobré čo najskôr navštíviť špeciálneho pedagóga, ktorý identifikuje druh a stupeň jednotlivých porúch,  poradí cvičenia, techniky, postupy pri učení a nadobúdaní jednotlivých školských zručností. Čím je dieťa staršie, tým je „náprava“ náročnejšia.

Kde sa môžete prihlásiť

Mailom: centrala@euporadna.sk

Poštou na tlačive prihlášky z www.euporadna.sk

Priamo na našich pracoviskách

Súvisiace pojmy