Čo je to

Isto ste už počuli o hyperaktivite, hypoaktivite, ťažkostiach sústrediť sa, ťažkostiach v koncentrácii pozornosti, o ADD/ADHD …. Všetky tieto prejavy spája jeden spoločný pojem: vývinové poruchy aktivity a pozornosti.

Je to vlastne celá skupina prejavov, ktoré nie sú ovplyvnené výchovou, alebo „nechcením“ dieťaťa, ale zapríčiňujú ich odchýlky vo vývoji centrálnej nervovej sústavy (CNS) spojené s prenosom signálov v CNS na báze dopamínu a noradrenalínu. Vývinovými sa nazývajú preto, lebo súvisia s vývinom a v jeho priebehu sa môžu meniť.

Prejavmi bývajú neschopnosť udržať pozornosť pri učení, pri plnení a dokončovaní úloh, pri hre a akejkoľvek aktivite, celková neschopnosť sústrediť sa, sprevádzaná viac alebo menej výraznou motorickou aktivitou, ktorú dieťa nie je schopné regulovať, ľahká vyrušiteľnosť akýmkoľvek podnetom, neschopnosť plánovať a usporiadať si činnosti, prechádzanie z jednej činnosti do druhej bez dokončenia predchádzajúcej, nepozornosť vo všetkých oblastiach bežného denného života a pod.

Aj v škole a aj doma sú takéto prejavy často vnímané veľmi negatívne a deti sú za ne trestané (neustále upozorňovania, poznámky do žiackej knižky, vnímanie dieťaťa ako lajdáka, neschopného či neposlušného a pod.). Niekedy aj pri veľmi dobrom intelekte sú poruchy aktivity a pozornosti pre dieťa vážnym problémom a dôvodom jeho neprospievania, sťažujú jeho školské výkony, ale aj budovanie sociálnych vzťahov s rovesníkmi.

Čo ďalej?

S poruchami aktivity a pozornosti (či už s pridruženou hyperaktivitou, impulzivitou, hypoaktivitou alebo bez nich) sa dá do určitej miery pracovať. Čím skôr, tým lepšie.

Obyčajne je ako prvá doporučovaná tzv.režimová liečba – napr. zmena režimu učenia, celkového denného domáceho režimu, zmena nastavenia domácich výchovných pravidiel, postupov v škole, úprava pracovného prostredia doma aj v škole, používanie rôznych pomôcok a pod.

Veľmi účinná býva pre dieťa psychoterapia (napr. KBT), ale aj terapia pre rodičov so zameraním na nácvik rodičovských zručností (napr. filiálna terapia)

Niekedy je potrebná určitý čas aj medikamentózna liečba, ktorú môže stanoviť neurológ.

Veľmi účinne sa využíva taktiež alternatívna doplnková liečba formou špeciálnej metódy EEG- neurofeedback terapie

Kde sa môžete prihlásiť

Mailom: centrala@euporadna.sk

Poštou na tlačive prihlášky z www.euporadna.sk

Priamo na našich pracoviskách