Čo je to

Žiaka s ADHD (z anglického Attention Deficit Hyperaktivity Disorder) si isto v triede okamžite všimne každý učiteľ!

Dôvodom je jeho neštandardné správanie, ktoré mu sťažuje jeho školské výkony – neschopnosť udržať pozornosť pri učení, pri plnení a dokončovaní úloh, pri hre a akejkoľvek aktivite, celková neschopnosť sústrediť sa, sprevádzaná viac alebo menej výraznou motorickou aktivitou, ktorú dieťa nie je schopné regulovať a ktorú nazývame hyperaktivita.

V škole sa napríklad takéto dieťa neustále vrtí, nenechá v kľude ruky ani nohy, neposedí, nevníma čo sa mu hovorí, ľahko sa nechá vyrušiť akýmikoľvek podnetmi, skáče do reči, vyrušuje, rozpráva si samé pre seba, nevie sa dočkať kedy príde na neho rad, má chaos vo svojich veciach, nevie si usporiadať činnosti, nevie plánovať, prechádza z jednej činnosti do druhej, zabúda, je trvalo nepozorné takmer vo všetkých oblastiach denného života, nie je schopné výraznejšie relaxovať a oddychovať. Často býva aj vysoko impulzívne – najskôr koná, až potom premýšľa.

Aj v škole a aj doma sú takéto prejavy často vnímané veľmi negatívne a deti sú za ne trestané (neustále upozorňovania, poznámky do žiackej knižky, vnímanie dieťaťa ako lajdáka a pod.). Niekedy aj pri veľmi dobrom intelekte je ADHD pre dieťa vážnym problémom a dôvodom jeho neprospievania, sťažuje jeho školské výkony, ale aj budovanie sociálnych vzťahov s rovesníkmi.

Tieto prejavy nie sú ovplyvnené výchovou, alebo „nechcením“ dieťaťa, ale zapríčiňujú ich odchýlky vo vývoji centrálnej nervovej sústavy (CNS) spojené s prenosom signálov v CNS na báze dopamínu a noradrenalínu.

Čo ďalej?

S poruchami pozornosti (či už s pridruženou hyperaktivitou, impulzivitou, hypoaktivitou alebo bez nich) sa dá do určitej miery pracovať. Čím skôr, tým lepšie.

Obyčajne je ako prvá doporučovaná tzv.režimová liečba – napr. zmena režimu učenia, celkového denného domáceho režimu, zmena nastavenia domácich výchovných pravidiel, postupov v škole, úprava pracovného prostredia doma aj v škole, používanie rôznych pomôcok a pod.

Veľmi účinná býva pre dieťa psychoterapia (napr. KBT), ale aj terapia pre rodičov so zameraním na nácvik rodičovských zručností (napr. filiálna terapia)

Niekedy je potrebná určitý čas aj medikamentózna liečba, ktorú môže stanoviť neurológ.

Veľmi účinne sa využíva taktiež alternatívna doplnková liečba formou špeciálnej metódy EEG- neurofeedback terapie.

Kde sa môžete prihlásiť

Mailom: centrala@euporadna.sk

Poštou na tlačive prihlášky z www.euporadna.sk

Priamo na našich pracoviskách