Keď sa prváčikovi v škole nedarí

Každý rodič očakáva, že sa jeho dieťaťu bude v škole dariť. Že bude múdre, šikovné, pracovité, učiť sa bude samé, dosiahne výnimočné výsledky. Možno (obyčajne) očakávajú, že dosiahne aj to, čo rodič sám nedosiahol…

Všetci však dobre vieme, že pre niektoré deti školské vzdelávanie vôbec nie je prechádzkou ružovou záhradou. Niekedy deti začnú zlyhávať hneď v prvých mesiacoch v škole. Rodič sa pýta: prečo? Veď mu venujem dostatočnú pozornosť! Veď je inak celkom šikovné! Veď sa mu maximálne venuje aj pani učiteľka!

Veľmi častou príčinou takéhoto zlyhávania dieťaťa je jeho neschopnosť bežnými spôsobmi zvládnuť základné školské trívium – písanie, čítanie, počítanie. A to aj napriek primeranému intelektu, primeranému zdravotnému stavu a dobrému sociokultúrnemu zázemiu, jeho výkon je podstatne nižší, ako zodpovedá jeho fyzickému veku, inteligencii a vzdelávacím možnostiam.

Viete, že jedným z dôvodov takéhoto školského zlyhávania môže byť prítomnosť špecifických vývinových porúch učenia? Trpí nimi dnes viac ako 5 % jednotlivcov (chlapci asi trikrát častejšie ako dievčatá). Tie prinášajú so sebou často rôznu mieru spoločenského znevýhodnenia. Často o týchto ťažkostiach počujeme ako o dyslexii, dysgrafii, dyskalkúlii či nejakej inej „dys“.

Vývinovými sa tieto ťažkosti nazývajú z toho dôvodu, že ide o poruchy, ktoré sa prejavia až na určitom stupni vývinu – zväčša až vstupom do školy. Takéto poruchy učenia môžu život dieťaťa veľmi negatívne ovplyvniť na dlhú dobu, prípadne úplne znemožniť jeho plynulé vzdelávanie. Majú individuálny charakter a často sa podieľajú na zlyhávaní žiaka v jeho školských výkonoch, znemožňujú mu dostatočne porozumieť bežným pokynom učiteľa, vyvolávajú pocity menejcennosti, strachu, úzkosti, významne postihujú psychiku jednotlivca a premietajú sa do celého vzdelávacieho procesu dieťaťa.

Dieťa so špecifickými vývinovými poruchami učenia býva nápadné už v prvom ročníku ZŠ. Často si ťažko zvyká na školu, nerado kreslí alebo nechce vôbec kresliť, nechce čítať, máva ťažkosti s koncentráciou pozornosti, ťažkosti s orientáciou v priestore alebo na ploche, prítomné môžu byť ťažkosti v oblasti jemnej motoriky, vo vizuomotorickej koordinácii a pod.   Deti so špecifickými poruchami učenia vykazujú pritom dobré až veľmi dobré intelektové schopnosti.

Odborníci sa už dlhú dobu zaoberajú skúmaním príčin tohto javu. Poruchy učenia sa objavujú na podklade pôsobenia rôznych faktorov a v rôznych štádiách obdobia vývinu dieťaťa. Najčastejšie ich zachytíme v priebehu raného školského veku dieťaťa, často už veľmi skoro po nástupe do školy. V najväčšej miere vývinové poruchy učenia manifestujú koncom prvého a v priebehu druhého roku školskej dochádzky. V niektorých prípadoch však dispozíciu k týmto ťažkostiam možno úspešne zachytiť už v predškolskom veku dieťaťa, kedy je najväčšia možnosť preventívneho pôsobenia.

 Využite možnosti preventívnych vyšetrení svojho dieťaťa už v predškolskom veku alebo hneď po nástupe do školy a neváhajte nás kontaktovať!

Súvisiace pojmy
0 komentáre

Napísať komentár

Chcete sa zapojiť do diskusie?
Neváhajte a prispejte!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *