Desatoro režimu na domácu prípravu

Nie je presne stanovené, v akom čase sa má dieťa pripravovať do školy. Každému vyhovuje iný harmonogram. Ten je potrebné upraviť každému dieťaťu „na telo“. Niektoré deti potrebujú po príchode zo školy dlhší čas na oddych, iné si úlohy najradšej urobia ihneď, aby mali potom viac času na svoje záľuby. Niektoré sa nedokážu sústrediť na všetky úlohy naraz, potrebujú medzi učením dlhšie prestávky.

 1. Vypracujte si s dieťaťom denný režim. Orientačný harmonogram pomáha dieťaťu lepšie, rýchlejšie a efektívnejšie využiť čas.
 2. Zahrňte do neho čas na oddych, čas na krúžky, čas na domáce povinnosti (pomoc) a čas na prípravu do školy.
 3. Čas na prípravu do školy by nemal byť dlhší, ako ten na ostatné povinnosti, pretože to môže na dieťa pôsobiť veľmi demotivujúco.
 4. Začiatok učenia by mal každý deň začínať – pokiaľ je to možné – približne v rovnakom čase a približne v rovnakom čase i končiť.
 5. Dbajte na stálosť priestoru na učenie – miesto na učenie, stôl, priestor na učebnice, pomôcky … dôležitý je poriadok a systém.
 6. Vytvorte spoločne s dieťaťom stálosť poradia činností pri učení – napríklad najprv písomné úlohy, potom učenie textov, potom príprava pomôcok, potom balenie do tašky a pod.
 7. Porozprávajte sa s dieťaťom o tom, v akom poradí sa má na jednotlivé predmety pripravovať. Deti majú tendenciu urobiť najprv rýchlo ľahké úlohy a tie ťažké si ponechať až na koniec. Vtedy však už obyčajne nevládzu, sú unavené a na ťažký predmet im už neostáva dostatok síl. Určite si spolu poradie predmetov od najťažšieho po najľahší.
 8. Ak je to možné, nechajte ho pracovať čo najviac samostatne. Buďte mu však nablízku, aby sa na vás mohlo obrátiť, ak si s úlohami nevie rady.
 9. Nezabudnite na krátke prestávky (na čaj, na WC, prejsť sa k oknu a nazad…), ak vidíte, že je unavené a odkláňa sa jeho pozornosť iným smerom. Prestávky však nerobte príliš dlhé a určite nie vyplnené hrami, pretože potom sa dieťa ťažko opäť sústredí na úlohy.
 10. Rešpektujte, že aj vaše dieťa niekedy „nemá svoj deň“, alebo je choré. Dbajte však na to, aby sa k chorobe neutiekalo predstieraním len preto, lebo sa mu nechce robiť si úlohy. Povinnosti sa plniť musia – veď ani vám sa predsa nechce každý deň variť, upratovať či prať.

Nie vždy je učenie radosť, ale deti sú prirodzene zvedavé a chcú sa učiť. Neurobte mu z učenia strašiaka a nočnú moru. Učiť sa dá aj pri dobrej nálade a s humorom, alebo aspoň prinajmenšom v pokojnej atmosfére.

Súvisiace pojmy

Majster v zatajovaní známok

Poznáte tú otázku: „Čo si dostal dnes v škole?“ A poznáte aj odpoveď – „nič“? Stáva sa vám, že odpoveď „nič“ počujete až priveľmi často? Možno ste práve vy rodičom, ktorý nadobudol dojem, že dieťa mu zatajuje známky. Že z nejakého dôvodu nepovie pravdu. Tých dôvodov môže byť veľa.

Čo robiť, ak vám dieťa opakovane zatajuje známky?

 • Skúste poprosiť pani učiteľku o láskavosť, aby s vami istý čas neštandardne spolupracovala a aby ste si mohli u nej denne overiť, s akou „výplatou“ dnes odchádzalo vaše dieťa domov.
 • Pozor – od pani učiteľky je to láskavosť a nie je povinná to takto denne robiť.
 • Vaše dieťa tak získa skúsenosť, že napriek svojej tvorivosti, flexibilite a šikovnosti sa mu pred vami známky utajiť nepodarí a nakoniec jeho tendencie robiť tak, vyhasnú (nič iné mu ani nezostane).
 • Môžete tiež využiť možnosť prístupu k elektronickej žiackej knižke vášho dieťaťa, ktorú dnes už mnoho škôl bežne využíva. Požiadajte v škole o prístupové heslo (ak ho ešte nemáte) a potom dôsledne denne sledujte.
Súvisiace pojmy

Keď sa prváčikovi v škole nedarí

Každý rodič očakáva, že sa jeho dieťaťu bude v škole dariť. Že bude múdre, šikovné, pracovité, učiť sa bude samé, dosiahne výnimočné výsledky. Možno (obyčajne) očakávajú, že dosiahne aj to, čo rodič sám nedosiahol…

Všetci však dobre vieme, že pre niektoré deti školské vzdelávanie vôbec nie je prechádzkou ružovou záhradou. Niekedy deti začnú zlyhávať hneď v prvých mesiacoch v škole. Rodič sa pýta: prečo? Veď mu venujem dostatočnú pozornosť! Veď je inak celkom šikovné! Veď sa mu maximálne venuje aj pani učiteľka!

Veľmi častou príčinou takéhoto zlyhávania dieťaťa je jeho neschopnosť bežnými spôsobmi zvládnuť základné školské trívium – písanie, čítanie, počítanie. A to aj napriek primeranému intelektu, primeranému zdravotnému stavu a dobrému sociokultúrnemu zázemiu, jeho výkon je podstatne nižší, ako zodpovedá jeho fyzickému veku, inteligencii a vzdelávacím možnostiam.

Viete, že jedným z dôvodov takéhoto školského zlyhávania môže byť prítomnosť špecifických vývinových porúch učenia? Trpí nimi dnes viac ako 5 % jednotlivcov (chlapci asi trikrát častejšie ako dievčatá). Tie prinášajú so sebou často rôznu mieru spoločenského znevýhodnenia. Často o týchto ťažkostiach počujeme ako o dyslexii, dysgrafii, dyskalkúlii či nejakej inej „dys“.

Vývinovými sa tieto ťažkosti nazývajú z toho dôvodu, že ide o poruchy, ktoré sa prejavia až na určitom stupni vývinu – zväčša až vstupom do školy. Takéto poruchy učenia môžu život dieťaťa veľmi negatívne ovplyvniť na dlhú dobu, prípadne úplne znemožniť jeho plynulé vzdelávanie. Majú individuálny charakter a často sa podieľajú na zlyhávaní žiaka v jeho školských výkonoch, znemožňujú mu dostatočne porozumieť bežným pokynom učiteľa, vyvolávajú pocity menejcennosti, strachu, úzkosti, významne postihujú psychiku jednotlivca a premietajú sa do celého vzdelávacieho procesu dieťaťa.

Dieťa so špecifickými vývinovými poruchami učenia býva nápadné už v prvom ročníku ZŠ. Často si ťažko zvyká na školu, nerado kreslí alebo nechce vôbec kresliť, nechce čítať, máva ťažkosti s koncentráciou pozornosti, ťažkosti s orientáciou v priestore alebo na ploche, prítomné môžu byť ťažkosti v oblasti jemnej motoriky, vo vizuomotorickej koordinácii a pod.   Deti so špecifickými poruchami učenia vykazujú pritom dobré až veľmi dobré intelektové schopnosti.

Odborníci sa už dlhú dobu zaoberajú skúmaním príčin tohto javu. Poruchy učenia sa objavujú na podklade pôsobenia rôznych faktorov a v rôznych štádiách obdobia vývinu dieťaťa. Najčastejšie ich zachytíme v priebehu raného školského veku dieťaťa, často už veľmi skoro po nástupe do školy. V najväčšej miere vývinové poruchy učenia manifestujú koncom prvého a v priebehu druhého roku školskej dochádzky. V niektorých prípadoch však dispozíciu k týmto ťažkostiam možno úspešne zachytiť už v predškolskom veku dieťaťa, kedy je najväčšia možnosť preventívneho pôsobenia.

 Využite možnosti preventívnych vyšetrení svojho dieťaťa už v predškolskom veku alebo hneď po nástupe do školy a neváhajte nás kontaktovať!

Súvisiace pojmy

Prvý krát do školy

Už je to tu ! Vaše dieťa ide prvý krát do školy! Začína sa preň nové obdobie jeho života – bude školákom!

Maminke vybehne malá slzička dojatia, že ratolesť už tak narástla. Otecko vypne hruď pýchou na svojho potomka pri jeho prvej veľkej ceste do školy. Dieťa sa po prvý krát cíti byť „veľké“ a dôležité. S očakávaním v dušičke a so zvedavosťou v očiach kráča v sprievode rodičov nič netušiac, čo ho vlastne čaká.

Všetci máte slávnostnú a radostnú náladu a možno aj pocit výnimočnosti. Hlavne však u všetkých prevláda pocit výraznej zmeny. Odrazu sa z jedného dňa na druhý celkom mení váš denný režim, no najmä režim vášho dieťaťa. Pribudnú mu povinnosti, ostane mu menej času na zábavu, na hry…. Namiesto hračiek prídu na rad zošity a úlohy. Namiesto „môžem“ – „musím“.

V hlave rodiča víri kopu otázok, ale aj obáv a neistoty: ako to moje dieťa všetko zvládne? Bude sa mu v škole páčiť? Zvládne byť väčšinu dňa bez rodiny? Nájde si kamarátov? Bude úspešné? Ako bude písať, čítať? Pôjde mu matematika? Naučí sa všetko, čo sa bude na vyučovaní preberať? Bude sa vedieť sústrediť? Bude rešpektovať učiteľa?

Spolu s Vami pevne veríme, že vaše dieťa bude úspešným školákom !!! Držíme vám všetkým palce a budeme tu pre vás ako vaši kamaráti, sprievodcovia, poradcovia – ak nás budete potrebovať a prejavíte nám dôveru.

Sledujte naše stránky!

6 dôležitých informácií k vzdelávaniu detí so zdravotným znevýhodnením

Viete že na Slovensku:

 • nikoho nemožno oslobodiť od povinnej školskej dochádzky
 • aj dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo chodiť do bežnej školy
 • v škole môže učiteľovi pri jeho vzdelávaní pomáhať asistent učiteľa
 • rodič môže požiadať riaditeľa školy o vzdelávanie svojho dieťaťa tak, že mu škola vypracuje individuálny vzdelávací program ( takúto formu vzdelávania voláme integrácia v bežnej triede školy)
 • rodič donesie do školy potvrdenie lekára o diagnóze dieťaťa a doporučenia psychológa a špeciálneho pedagóga
 • dieťa potom môže mať upravené podmienky na vzdelávanie, formy, metódy a prístupy vo vzdelávaní, ak je potrebné aj obsah učiva a prostredie triedy či školy

Informujte sa u nás, vo svojej škole alebo v najbližšom poradenskom centre!